Piedalies un seko līdzi .LV noteikumu izmaiņām

Piedalies un seko līdzi .LV noteikumu izmaiņām

NIC ar šā gada 1.septembri plāno veikt izmaiņas ar .LV domēna vārdu saistītajos dokumentos un aicina Jūs līdz 12.augustam izteikt savus ierosinājumus, rakstot uz legal@nic.lv. Plānotās izmaiņas paredz:

 • ieviest alternatīvu ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūru;
 • ieviest globālo aizsargājošo rezervāciju (GlobalBlock - globāls projekts preču zīmju turētāju interešu aizsardzībai dažādos valstu un vispārējos augstākā līmeņa domēnos);
 • palielināt domēna vārda cenu.

NIC ir sagatavojis

 1. Grozījumus: Domēna vārdu lietošanas noteikumi augstākā līmeņa domēnā .lv (PDF, .DOCX). Izmaiņas veiktas 1.4., 1.13., 1.15., 2.1., 5.4., 5.7., 8.5., 9.2., 9.4., 12.3., 13.4., 14.2.6., 14.10., 15.1.2., 15.1.3. punktā;
 2. Grozījumus: Reģistra uzturētāja cenrādis un norēķinu kārtība (.PDF, .DOCX). Izmaiņas veiktas 2. punktā;
 3. Jaunu dokumentu: .LV domēna vārdu strīdu risināšanas politika (PDF, .DOCX);
 4. Jaunu dokumentu: Noteikumi par .LV domēna vārdu strīdu risināšanas politiku (PDF, .DOCX).

IZMAIŅU PAMATOJUMS

Izmaiņas tiek veiktas atbilstoši 2022. gada 6. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.553 “Augstākā līmeņa domēna “.lv” reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzāmās prasības un tā atzīšanas kārtība”:

 1. 7.5.punktam, kas nosaka Reģistra uzturētājam pienākumu sadarbībā ar Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju izveido alternatīvu ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūru, lai izskatītu trešo pušu prasības pret domēna vārdu reģistrētājiem;

 2. 18.5. un 18.6.punktam, kas nosaka to, ka Reģistra uzturētājs izstrādā domēna vārdu lietošanas tiesību piešķiršanas, piešķiršanas atteikuma, pagarināšanas un ar domēna vārda lietotāju noslēgtā līguma izbeigšanas kārtību un sniedz informāciju par kārtību, kādā risināmi strīdi par domēna vārdu lietošanas tiesībām;

 3. 10.punktam, kurā noteikts, ka Reģistra uzturētājam minēto dokumentu izstrādē nodrošina sabiedrības un ieinteresēto pušu līdzdalību.

IZMAIŅU KOPSAVILKUMS

Saskaņā ar plānoto strīdu risināšanas procedūru domēna vārdu strīdu alternatīva risināšana nodrošinās:

 • globālu jurisdikciju;
 • paātrinātu strīda izskatīšanu un izmaksu efektivitāti;
 • pilnībā elektronisku strīdu risināšanu;
 • tiešu un ātru lēmumu izpildi Reģistra līmenī;
 • paredzamu judikatūru (publiski pieejami lēmumi).

Domēna vārdu strīdu alternatīvas risināšanu par maksu nodrošinās pakalpojumu sniedzēji, kas specializējas domēna vārdu un intelektuālā īpašuma tiesību strīdu risināšanā. 2023. gada beigās procedūra būs pieejama jebkurai trešajai pusei, kuras intelektuālā īpašuma tiesības aizskar domēna vārda reģistrācija. Domēna vārdu strīdu alternatīvas risināšana papildinās šobrīd pastāvošo domēna vārdu strīdu risināšanas kārtību vispārējās jurisdikcijas tiesās un šķīrējtiesās.

Tāpat Domēna vārdu lietošanas noteikumos augstākā līmeņa domēnā .lv tiek ieviesta globālā aizsargājošā rezervācija, kas būs pieejama ārējā pakalpojuma sniedzēja klientiem un precizēts angļu valodas tulkojums.

Lai .LV Reģistrs nodrošinātu savu darbību un attīstību, pakalpojumu kvalitāti un drošību, kā arī pakalpojuma uzlabošanu ilgtermiņā, šogad, izvērtējot pakalpojuma pašizmaksu, nozares tendences, energoresursu un citu izmaksu pieaugumu, NIC aktualizē pakalpojuma cenas atbilstoši šī brīža faktiskajām izmaksām, vienlaikus saglabājot atlaides Reģistratūrām un valsts un pašvaldību iestādēm.

NIC ir svarīgi, lai arī reģistratūras un domēna vārda lietotāji piedalītos izmaiņu procesā, tādēļ uzsākam ierosināto izmaiņu publisko apspriešanu, kas ilgs līdz 2023. gada 12. augustam. Ierosinājumus aicinām sūtīt uz legal@nic.lv, tos izvērtēsim un nepieciešamības gadījumā sniegsim skaidrojumus. Plānotās izmaiņas iesniegsim izvērtēšanai Satiksmes ministrijā.

Grozījumi un noteikumi stājas spēkā 2023.gada 1.septembrī. Ārpustiesas strīdu alternatīvā risināšanas procedūra būs pieejama pēc pakalpojumu sniedzēja, kas specializējas domēna vārdu un intelektuālā īpašuma tiesību strīdu risināšanā, apstiprināšanas un elektroniskās strīdu risināšanas sistēmas izveides.