Piedalies un seko līdzi .LV noteikumu izmaiņām

Piedalies un seko līdzi .LV noteikumu izmaiņām

Tuvojas brīdis, kad sāksies Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – regula) piemērošana – 2018. gada 25. maijs. NIC veic izmaiņas pakalpojumu sniegšanas kārtībā un dokumentos, lai datu apstrāde būtu atbilstoša regulas prasībām.

Mums ir svarīgi, lai arī reģistratūras un .LV domēna vārda lietotāji piedalītos izmaiņu procesā, tādēļ uzsākam publisko apspriešanu, kas ilgs līdz 12.04.2018. Jautājumus un ierosinājumus aicinām sūtīt uz legal@nic.lv, tos izvērtēsim un nepieciešamības gadījumā sniegsim skaidrojumus. Plānotās izmaiņas izvērtēs Satiksmes ministrija.

NIC ierosina ieviest šādas izmaiņas:

1. Reģistrējot domēna vārdu:

Datu minimizēšanas nolūkā turpmāk, reģistrējot .lv domēna vārdu, būs jānorāda tikai viena adrese līdzšinējo divu vietā (pasta adrese un deklarētā adrese), kā arī netiks prasīts faksa numurs.

2. WHOIS pakalpojumā:

Šobrīd, ja domēna vārda lietotājs ir fiziska persona, netiek publiskots personas vārds, uzvārds, personas kods un adrese, turpmāk netiks publiskota informācija arī par lietotāja tālruņa numuru un e-pastu. Lai sazinātos ar domēna vārda lietotāju, NIC šim nolūkam izstrādās elektronisku saziņas formu. Juridiskām personām kā līdz šim netiks publiskoti kontaktpersonu vārdi un uzvārdi.

Ar mērķi noteikt WHOIS lietošanas un izmantošanas kārtību papildus ir sagatavoti NIC WHOIS noteikumi.

3. Domēna vārdu lietošanas noteikumos:

Grozījumi nepieciešami, lai noteikumus aktualizētu un pielāgotu spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (skatīt rakstu “Likumdevējs piešķir VID tiesības atslēgt domēna vārdu vai uzlikt tā lietošanas tiesību nodošanas liegumu”), tai skaitā regulai. Noteikumos precizēti termini, pakalpojuma saņemšanas kārtība, kā arī domēna vārda lietošanas tiesību ierobežošanas un noslēgtā līguma (starp NIC un domēna vārda lietotāju) izbeigšanas gadījumi.

Noteikumus izmanto gan domēna vārdu tiešajām reģistrācijām, gan domēna vārdu reģistrācijām Reģistratūrās, tāpēc plānots nodalīt Reģistra uzturētāja cenrādi un norēķinu kārtību, to izveidojot kā atsevišķu dokumentu, kas piemērojams tikai tiešajām reģistrācijām.

Informācija domēna vārda lietotājiem par personas datu apstrādi, glabāšanas ilgumu, piekļuvi, saņemšanu, dzēšanu utt. tiks iekļauta atjaunotajā NIC privātuma politikā.

4. Reģistra un Reģistratūru sadarbības līgumā:

Saskaņā ar regulas 28. pantu līgums starp Reģistra uzturētāju un Reģistratūru tiks papildināts ar pielikumu Nr.3 “Personas datu apstrāde”, kurā tiks noteiktas personas datu pārziņa (NIC) un apstrādātāja (Reģistratūras) lomas un pienākumi.


NIC ir sagatavojis grozījumus šādos dokumentos:

Papildus ir izstrādāti: