Strīdi un domstarpības

Drukāt

Kā izvērtēt, vai pastāv strīds?

Domēna vārds var būt simbolu virkne, kas nav īsāka par 2 un garāka par 63 simboliem. Tas var būt viens vārds, vārds un cipari, vairāki vārdi un pat teikums. Tomēr dažreiz ir vajadzīgs tieši konkrēts domēna vārds, ko jau reģistrējis kāds cits. Ja persona uzskata, ka tai ir lielāks tiesisks pamats lietot konkrēto domēna vārdu nekā personai, kas to reģistrējusi, rodas strīds par šī domēna vārda lietošanas tiesībām.

Izvērtējot, vai ir pietiekams pamats apstrīdēt esošo domēna vārda reģistrāciju, ir jāņem vērā:

  1. starp pretendentiem ar vienādām tiesībām domēna vārda lietošanas tiesības iegūst tas, kurš pirmais pieteicis domēna vārda reģistrāciju - tas ir jo īpaši būtiski gadījumā, ja, piemēram, ir reģistrētas vairākas vienādas preču zīmes;
  2. vispārējs princips nosaka, ka vēlāk iegūtas tiesības, piemēram, vēlāk reģistrēta preču zīme, nerada tiesības uz agrāk reģistrētu domēna vārdu.

Kādas ir pušu tiesības un pienākumi strīda gadījumā?

Domēna vārda lietotājam ir pienākums ievērot domēna vārda reģistrācijas noteikumus, kas ir domēna vārda lietošanas līguma sastāvdaļa. Piesakot domēna vārda reģistrāciju, jāpārliecinās, ka ar domēna vārda reģistrāciju netiek pārkāptas vai aizskartas trešās puses tiesības, piemēram, preču zīmes īpašnieka tiesības reģistrēt atbilstoša nosaukuma domēna vārdu.

Ja uzskatāt, ka kāda domēna vārda lietošana ir aizskārusi jūsu intereses, jums ir jāizvērtē, kā rīkoties savu interešu aizstāvībai. Jāpārliecinās, ka esošajam domēna vārda lietotājam patiešām nav leģitīmu tiesību vai interešu lietot domēna vārdu un domēna vārds ir reģistrēts un tiek lietots ļaunā ticībā.

Domēna vārda lietošanas tiesības apstrīdošai pusei ir pienākums sniegt pierādījumus tam, ka esošais domēna vārda lietotājs ir pārkāpis apstrīdošās puses tiesības.

Kā var atrisināt radušos strīdu?

Strīdus iespējams risināt:

  • vēršoties pie domēna vārda lietotāja ar pamatotu pretenziju, cenšoties panākt vienošanos par domēna vārda atdošanu;
  • iesaistītajām pusēm vienojoties, strīdu atrisināt šķīrējtiesā vai izmantojot mediācijas pakalpojumus;
  • vēršoties tiesā ar prasības pieteikumu pret domēna vārda lietotāju.

Ja nepieciešams izvērtēt domēna vārdam piesaistīto citu servisu (piemēram, mājas lapas, e-pasta) satura un darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām (piemēram, konkurences pārkāpumi, goda un cieņas aizskaršana, ļauna ticība) savu tiesību un interešu aizsardzībai šādos gadījumos ieteicams vērsties kompetentās iestādēs, piemēram, Valsts policijā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, tiesā.