Vispārīga informācija

Drukāt

Kā tiek izskatīti domēna vārda reģistrācijas pieteikumi?

Domēna vārda reģistrācijas pieteikumus izskata to saņemšanas secībā, balstoties uz industrijas labās prakses pamatprincipu „Pirmais pieteica, pirmais reģistrēja”.

Daudzi domēna vārdi ir pieejami, bet dažkārt domēna vārda reģistrācija tiek atteikta, jo:

 • izvēlētais domēna vārds neatbilst domēna vārda reģistrācijas noteikumiem;
 • piesakot domēna vārdu, norādīta nepatiesa vai neprecīza informācija vai informācija, kas ir pretrunā ar iepriekš norādīto informāciju;
 • domēna vārdu reģistrējusi cita persona pirms jums.

Kas ir domēna vārds?

Domēna vārds ir pēc noteiktiem principiem veidotas un ar punktu atdalītas simbolu virknes, kas cilvēkiem vieglāk uztveramā un iegaumējamā veidā reprezentē ciparu formā izteiktu interneta tīkla adresi.

Domēna vārds sastāv no:

 • nemainīgās daļas, kas ir domēns, kuru atdala punkts, piemēram, augstākā līmeņa domēns - .lv

  un

 • mainīgās daļas, kas ir daļa pirms domēna un ko izvēlas domēna vārda pieteicējs, piemēram, mana-organizacija

Kaut arī reģistrācijas noteikumi attiecas tikai uz domēna vārda mainīgo daļu, reģistrācijas noteikumos, tāpat kā visur citur pasaulē, lietots termins domēna vārds.

Tehniski domēna vārda izveidē pastāv vairāki ierobežojumi, kas jāņem vērā, piesakot domēna vārdu:

 1. Domēna vārds nedrīkst būt īsāks par 2 un garāks par 63 simboliem.
 2. Tradicionālajos domēna vārdos pieļaujamie simboli ir latīņu alfabēta burti:
  • Lielie burti jāaizvieto ar attiecīgo mazo burtu.
  • Burti ar diakritiskajām zīmēm ir jāaizstāj ar latīņu alfabēta burtiem, piemēram, ar atbilstošu burtu bez diakritiskās zīmes.
 3. Latviskajos domēna vārdos papildus tiek izmantoti latviešu alfabēta burti ar diakritiskajām zīmēm (ā, ē, ī, ū, ō, ķ, ļ, ņ, ŗ, ģ, š, č, ž ).
 4. Gan tradicionālajos, gan latviskajos domēna vārdos drīkst izmantot ciparus un defisi “-“. Citi simboli un atstarpe starp vārdiem vai atļautajiem simboliem nav pieļaujama:
  • Citi simboli vai atstarpe ir vai nu izmetami, vai aizvietojami ar citu atļautu simbolu, piemēram, defisi „-”.
  • Ja tiek izmantota defise, to nedrīkst novietot domēna vārda sākumā vai beigās. Piemēram, domēna vārds -mana-organizacija-.lv nav pareizi izveidots, bet mana-organizacija.lv ir pareizi.

Vai ir kādi ierobežojumi domēna vārdiem?

Tehniski domēna vārda izveidē pastāv vairāki ierobežojumi, kas jāņem vērā, piesakot domēna vārdu:

 1. Domēna vārds nedrīkst būt īsāks par 2 un garāks par 63 simboliem.
 2. Tradicionālajos domēna vārdos pieļaujamie simboli ir latīņu alfabēta burti:
  • Lielie burti jāaizvieto ar attiecīgo mazo burtu.
  • Burti ar diakritiskajām zīmēm ir jāaizstāj ar latīņu alfabēta burtiem, piemēram, ar atbilstošu burtu bez diakritiskās zīmes.
 3. Latviskajos domēna vārdos papildus tiek izmantoti latviešu alfabēta burti ar diakritiskajām zīmēm (ā, ē, ī, ū, ō, ķ, ļ, ņ, ŗ, ģ, š, č, ž ).
 4. Gan tradicionālajos, gan latviskajos domēna vārdos drīkst izmantot ciparus un defisi “-“. Citi simboli un atstarpe starp vārdiem vai atļautajiem simboliem nav pieļaujama:
  • Citi simboli vai atstarpe ir vai nu izmetami, vai aizvietojami ar citu atļautu simbolu, piemēram, defisi „-”.
  • Ja tiek izmantota defise, to nedrīkst novietot domēna vārda sākumā vai beigās. Piemēram, domēna vārds -mana-organizacija-.lv nav pareizi izveidots, bet mana-organizacija.lv ir pareizi.

Tāpat ir ierobežojums domēna vārdu saturam. Domēna vārds ir jāveido tā, lai tas neaizskar citu personu likumīgās intereses un nepārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Kā domēna vārdu nedrīkst reģistrēt rupjus, nepieklājīgus vai aizskarošus vārdus, izteicienus vai simbolu virknes, kas ir pretrunā ar labiem tikumiem.

Savukārt personas vārdu un uzvārdu kā domēna vārdu (vardsuzvards.lv, vards-uzvards.lv, uzvardsvards.lv vai uzvards-vards.lv) var reģistrēt tikai persona ar šādu vārdu un uzvārdu. Starp personām ar vienādiem vārdiem un uzvārdiem priekšroka dodama tai, kura pirmā ir iesniegusi domēna vārda reģistrācijas pieteikumu.

Kas ir domēna līmeņi?

Katrs domēna vārds sastāv no vairākiem domēna līmeņiem. Katrs līmenis tiek atdalīts ar punktu. Rezultātā iespējami vairāku līmeņu domēni jeb apakšdomēni.

Piemēram, mansvards.id.lv

mansvards .id .lv
domēna nosaukums otrā līmeņa domēns augstākā līmeņa domēns

Ir iespējams reģistrēt domēna vārdus uzreiz augstākā līmeņa domēnā .lv. Tie ir pirmā līmeņa domēni. NIC izveidojis arī vairākus otrā līmeņa domēnus, lai paplašinātu Jūsu izvēles iespējas un piedāvātu reģistrēt domēna vārdus, kas ir specializēti atsevišķām darbības nozarēm un satur šo nozari identificējošu paplašinājumu, piemēram, .id.lv apzīmē identitāti un ir paredzēts lietošanai fiziskām personām.

NIC nodrošina un uztur šādus otrā līmeņa domēnus:

Otrā līmeņa domēns Domēna vārdus šajā domēnā var pieteikt:
.com.lv komerciālas struktūras
.edu.lv Latvijā akreditētas mācību iestādes
.org.lv dažādu veidu organizācijas
.id.lv Latvijā dzīvojošas fiziskas personas no 18 gadu vecuma. Vienu .id.lv domēna vārdu var reģistrēt bez maksas
.net.lv interneta pakalpojumu piegādātāji
.asn.lv asociācijas
.conf.lv konferences un izstādes

Kas ir whois?

Whois serviss domēna vārdu sistēmā nodrošina reģistrēto domēna vārdu meklēšanu noteiktā augstākā līmeņa domēnā. NIC mājas lapā piedāvāta iespēja meklēt informāciju par domēna vārdiem, kas reģistrēti augstākā līmeņa domēnā .lv.

Lai aizsargātu domēna vārdu lietotājus no ļaunprātīgas reģistrēto domēna vārdu datu izmantošanas, meklēšanas rīks izveidots, ievērojot gan normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz fizisko personu datu aizsardzību, gan starptautiskos standartus un rekomendācijas par Whois meklētāju veidošanu. Tāpēc publiski nav pieejams pilns reģistrēto domēna vārdu saraksts, kā arī domēna vārdu kontaktpersonu (fizisko personu) vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts un telefona numurs. Lai sazinātos ar domēna vārda lietotāju (fizisku personu), ir pieejama elektroniska saziņas forma.

Dati augstākā līmeņa domēna .lv whois datu bāzē tiek atjaunoti 4 reizes dienā.

Kā pārbaudīt atbilstību domēna vārdu reģistrācijas noteikumiem?

Lai izvairītos no iespējamiem strīdiem nākotnē, pirms aizpildīt pieteikuma formu, iesakām pārbaudīt:

 • vai domēna vārds neaizskar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas juridiskas personas intereses, t.i., vai izvēlētais domēna vārds nesakrīt ar juridiskas personas nosaukumu;
 • vai domēna vārds neaizskar Latvijas Republikā dibinātas valsts vai pašvaldību iestādes intereses, t.i., vai izvēlētais domēna vārds nesakrīt ar iestādes nosaukumu;
 • vai domēna vārds nesakrīt ar kādu reģistrētu un Latvijas teritorijā aizsargātu preču zīmi.

Latvijas teritorijā aizsargātas preču zīmes ir:

 • Latvijas Republikas Patentu valdē reģistrētās preču zīmes;
 • kopš Latvijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai arī Eiropas Kopienas preču zīmes, ko regulē Eiropas Padomes Regula (EK) Nr. 4094 (1993. gada 20. decembris) par Kopienas preču zīmi. Preču zīmes var pārbaudīt Eiropas Kopienas Iekšējā tirgus harmonizācijas biroja mājas lapā;
 • Starptautiskās preču zīmes, kas tiek reģistrētas Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijā, pamatojoties uz Madrides nolīgumu par preču zīmju starptautisko reģistrāciju. Preču zīmes var pārbaudīt Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas mājas lapā.

Kādi dati glabājas NIC datu bāzē?

NIC datu bāzē glabājas visa informācija, kas nepieciešama, lai domēna vārds varētu funkcionēt:

 1. Domēna vārda lietotājs - tā ir persona (juridiska, fiziska, cita), kurai ir visplašākās pilnvaras, darbojoties ar domēna vārdu. Domēna vārda lietotājs var mainīt jebkuru informāciju, kas attiecas uz viņu pašu vai domēna vārdu. Domēna vārda lietotājam ir jābūt identificējamam, tādēļ jānorāda pēc iespējas pilnīgāka un precīzāka informācija, un šī informācija ir regulāri jāatjauno, lai tā vienmēr atbilstu reālajai situācijai.
 2. Domēna vārda kontaktpersonas - katram domēna vārdam ir administratīvā un tehniskā kontaktpersonas. Ja domēna vārda lietotājs ir fiziska persona, tad šī persona ir arī attiecīgā kontaktpersona. Taču juridiskās vai cita veida personas var darboties tikai caur fiziskām personām, tāpēc tām ir vajadzīgas kontaktpersonas, ar kurām sazināties nepieciešamības gadījumā. Katrai no kontaktpersonām ir iespējams iegūt savu lietotāja vārdu un paroli NIC Klientu tiešsaistes sistēmā, lai operatīvi veiktu datu atjaunošanu un maiņu.
 3. Domēna vārda tehniskā informācija nepieciešama, lai domēna vārdu varētu reāli izmantot mājas lapu adresēs, e-pasta adresēs u.c. Ja uz domēna vārda pieteikšanas brīdi tehniskā informācija vēl nav zināma, tad varat to norādīt vēlāk, piemēram, pēc līguma noslēgšanas ar elektronisko pakalpojumu sniedzēju, kurš Jums palīdzēs izveidot vajadzīgos tehniskos ierakstus.