Iespējas .LV domēna vārdu strīdu risināšanā

Iespējas .LV domēna vārdu strīdu risināšanas

Domēna vārds ir svarīgs jebkuram, kas plāno un vēlas nostiprināt savu digitālo identitāti ne tikai vietējā, bet arī starptautiskajā tirgū. Tomēr jāatceras, ka, piesakot domēna vārdu reģistrācijai, jāpārliecinās, ka netiek pārkāptas vai aizskartas trešās puses tiesības, piemēram, preču zīmes īpašnieka tiesības reģistrēt atbilstoša nosaukuma domēna vārdu. Domēna vārdu lietotāju pienākums, arī .LV domēnā, ir ievērot domēna vārdu reģistrācijas noteikumus.

Taču nereti mēdz rasties strīdus situācijas, kad domēna vārda pieteicējs nav pārliecinājies par iespējamo tiesību aizskārumu vai negodprātīgi veic tāda domēna vārda reģistrāciju, kas aizskar trešās puses tiesības. Tāpēc .LV reģistra uzturētājs šobrīd strādā, lai ieviestu jaunu risinājumu - ārpustiesas strīdu alternatīvu risināšanu augstākā līmeņa domēnā .LV.

Ar ko jaunā ārpustiesas strīdu alternatīva risināšana atšķiras no ierastās strīdu risināšanas vispārējās jurisdikcijas tiesā?


Ierastā domēna vārdu strīdu risināšana

Šobrīd domēna vārds, kuru izmanto tādiem pakalpojumiem kā tīmekļa vietnēm, elektroniskajam pastam un sociālajiem tīkliem, tiek izmantots, lai sniegtu informāciju, uzrunātu savus potenciālos klientus, sadarbības partnerus un piedāvātu preces vai pakalpojumus pēc iespējas plašākam personu lokam. Domēna vārdu nozīme vairs nav tikai un vienīgi interneta tehniskas pamatfunkciju nodrošināšana, bet arī digitālās identitātes veidošana.

Domēna vārda reģistrācija un aizsardzība ir būtiska uzņēmuma kiberdrošības, mārketinga un biznesa stratēģijas sastāvdaļa.

Līdz ar interneta lietojuma izplatību domēna vārda lietošanas tiesību un preču zīmju tiesību līdzās pastāvēšana neizbēgami radīja abu tiesību sadursmi. Pasaulē vienlaikus var pastāvēt vairākas identiskas vai līdzīgas preču zīmes, kuras tiek reģistrētas valstu, reģionu vai vēl plašāka valstu loka ietvaros, piemēram, Latvijas Republikas Patentu valdē, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā vai Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijā.

Domēna vārds, kas parasti tiek reģistrēts pirmajam, kurš to pieteicis, ir unikāls katrā augstākā līmeņa domēnā. Šo situāciju var izmantot personas, kuras reģistrē citu personu vai uzņēmumu preču zīmes kā domēna vārdus (domēnu sagrābšana), tomēr strīds var rasties arī situācijās, kad domēna vārda pieteicējs nav pārliecinājies par iespējamo trešās puses tiesību aizskārumu.

Līdz šim visi strīdi par jau reģistrētajiem .LV domēna vārdiem tika risināti starp pusēm pārrunu ceļā, vispārējās jurisdikcijas tiesās vai šķīrējtiesā Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Intelektuālā īpašuma tiesību eksperti norāda, ka tiesas process bieži vien var izrādīties ilgs un smagnējs, it īpaši, ja domēna vārda lietotājs kavē lietas izskatīšanas gaitu. Tāpat tiesvedības procesā var nākties saskarties ar situāciju, kad atbildētājs jeb domēna vārda lietotājs vai arī prasītājs neatrodas Latvijā, bet citā valstī, kas apgrūtina un sadārdzina strīda izšķiršanu.


Domēna vārdu ārpustiesas strīdu alternatīva risināšana

Ar ārpustiesas strīdu alternatīvu risināšanu saprot plašu strīdu izšķiršanas mehānismu klāstu līdzās tādiem atpazīstamiem strīdu alternatīvas risināšanas veidiem kā šķīrējtiesa vai mediācija. Pastāv arī citi veidi, kā strīdu iespējams atrisināt ar trešās puses palīdzību bez tiesvedības. Viens no tādiem ir domēna vārdu nozarei speciāli izveidotais domēna vārdu ārpustiesas strīdu risināšanas mehānisms.

Domēna vārdu strīdu alternatīva risināšana ir reģistra uzturētāja ieviests strukturēts process, kurā neitrāla trešā puse (eksperts) uzklausa domēna vārda lietotāja un sūdzības iesniedzēja (piemēram, preču zīmes īpašnieka) argumentus un pierādījumus un pēc tam pieņem lēmumu, ko izpilda attiecīgā augstākā līmeņa reģistra, kurā domēna vārds reģistrēts, uzturētājs.

Aizsākums domēna vārdu ārpustiesas strīdu risināšanai meklējams 1998. gadā, kad Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) uzsāka starptautisku procesu, lai izstrādātu ieteikumus par intelektuālā īpašuma jautājumiem, kas saistīti ar domēnu vārdiem, tostarp par vienotu pieeju domēna vārdu strīdu izšķiršanā. Šo ieteikumu rezultātā organizācijas, kas nodrošina domēna vārdu sistēmas darbību visā pasaulē - Interneta vārdu un numuru piešķires korporācijas (ICANN) procesa ietvaros interneta kopienas vienojās par Vienoto domēna vārdu strīdu izšķiršanas politiku, kas attiecas uz strīdiem, ko iesnieguši preču zīmju īpašnieki par domēna vārdiem, ar kuriem tiek pārkāptas tiesības.

Vienotā domēna vārdu strīdu izšķiršanas politika attiecas uz visiem vispārējā līmeņa (piemēram, .com, .info, .net, .org) un jaunajiem vispārējā līmeņa (piemēram, .travel, .app, .shop) domēnu reģistru uzturētāju noslēgtajiem līgumiem par domēna vārdu lietošanas tiesību piešķiršanu.

Tāpat šo politiku vai tās pielāgotus variantus var izmantot arī valstu koda augstākā līmeņa domēnu reģistru uzturētāji brīvprātīgā kārtā.

Kā ārpusties strīdu risināšanas modeli ievieš .LV domēnā?

Augstākā līmeņa domēna .LV reģistra uzturētājs NIC no 2023. gada 1. septembra ieviesis Vienotās domēna vārdu strīdu izšķiršanas politikas pielāgotu variantu, kas paredz, ka strīdu alternatīvu risināšanu var izmantot domēna vārdu strīdos, kas atbilst trim priekšnoteikumiem:

  • domēna vārds ir identisks vai sajaucami līdzīgs sūdzības iesniedzēja Latvijā aizsargātām tiesībām (piemēram, preču zīmei, ģeogrāfiskās izcelsmes norādei vai uzņēmuma nosaukumam),
  • domēna vārda lietotājam nav tiesību vai likumīgu interešu attiecībā uz domēna vārdu, un
  • domēna vārds ir reģistrēts vai tiek izmantots negodprātīgi.

Domēna vārdu strīdu alternatīva risināšana piedāvā vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālo tiesvedību, tostarp ātrāku strīda izšķiršanas laiku, jo lēmums tiek pieņemts dažu mēnešu laikā, kā arī ātru un efektīvu pieņemto lēmumu izpildi neatkarīgi no jurisdikcijas, kurā atrodas kāda no iesaistītajām pusēm.


Kā domēna vārdu strīdus risinās ārpustiesas kārtībā?

Augstākā līmeņa domēna .LV reģistrā 2023. gada 1. septembrī spēkā stājušies ne tikai līguma grozījumi Domēna vārdu lietošanas noteikumos augstākā līmeņa domēnā .LV, bet arī izstrādāti jauni līguma noteikumi: 1. .LV domēna vārdu strīdu risināšanas politika,
2. Noteikumi par .LV domēna vārdu strīdu risināšanas politiku, kas būs pamats ārpustiesas strīdu alternatīvas risināšanas procedūrai.

Raksta tapšanas brīdī tiek turpināts darbs pie domēna vārdu strīdu alternatīvas risināšanas pakalpojuma sniedzēja izvēles, un tiek plānots, ka pakalpojums būs pieejams 2024. gadā.

Jebkura persona varēs uzsākt strīdu alternatīvas risināšanas procedūru, iesniedzot pakalpojumu sniedzējam sūdzību, kas atbilst .LV strīdu politikas un .LV strīdu noteikumu nosacījumiem.

Sūdzības risināšanu pakalpojuma sniedzējs uzsāks pēc tam, kad sūdzības iesniedzējs būs samaksājis strīdu risināšanas pakalpojuma sniedzēja noteikto maksu par strīda izskatīšanu.

Strīdu alternatīvas risināšanas procedūras ietvaros sūdzības iesniedzējs varēs prasīt domēna vārda lietošanas tiesību nodošanu sūdzības iesniedzējam vai domēna vārda lietošanas tiesību dzēšanu. Tāpat procedūras ietvaros būs pieejama izlīguma iespēja, kur puses vienosies par risinājumu.

Sākotnēji informācija par saņemto sūdzību tiks nodota augstākā līmeņa domēna .LV reģistra uzturētājam, lai pārbaudītu informāciju par domēna vārda lietotāju, kā arī veiktu atzīmi reģistra datubāzē par strīdīgā domēna vārda ierobežošanu. Domēna vārda ierobežošana strīda gadījumā tiek veikta, lai nodrošinātu, ka domēna vārda lietošanas tiesības netiek nodotas citai personai līdz strīda atrisināšanai. Tas nozīmē, ka nevarēs mainīt domēna vārda lietotāja un reģistratūras informāciju, bet domēna vārda lietotājs varēs pagarināt domēna vārda lietošanas tiesības, un domēna vārdam piesaistītie pakalpojumi turpinās darboties kā ierasts.

Pēc šo darbību veikšanas pakalpojuma sniedzējs sazināsies ar domēna vārda lietotāju, par kura lietošanā esošu domēna vārdu vai domēna vārdiem ir saņemta sūdzība.

Tāpēc, lai domēna vārda lietotājam būtu iespēja izmantot savas tiesības piedalīties strīdu alternatīvas risināšanas procedūrā, ir svarīgi .LV reģistrā uzturēt aktuālu e-pasta adresi.

Pakalpojuma sniedzējs domēna vārda lietotājam elektroniski nosūtīs informāciju ne tikai par procedūru un tās uzsākšanas datumu, bet arī sūdzību un tās pielikumus. Domēna vārda lietotājam būs iespēja divdesmit dienu laikā no strīdu alternatīvas risināšanas procedūras uzsākšanas dienas sniegt atbildi uz sūdzību. Tomēr jāņem vērā, ka lēmums strīdu alternatīvas risināšanas procedūrā tiks pieņemts arī tad, ja strīdīgā domēna vārda lietotājs neatbildēs uz sūdzību.

Šāda kārtība Vienotajā domēna vārdu strīdu izšķiršanas politikā savulaik noteikta, lai personas, kuras domēna vārdus reģistrē negodprātīgi, ļaunprātīgi izmantojot intelektuālā īpašuma tiesības, nespētu kavēt vai padarīt neefektīvu procedūras norisi.

Pakalpojumu sniedzējs pēc atbildes saņemšanas vai tās iesniegšanas termiņa beigām iecels ekspertu jeb strīda risinātāju un nosūtīs strīdā iesaistītajām pusēm informāciju par iecelto ekspertu un datumu, līdz kuram strīda risinātājs pieņems savu lēmumu. Piecu darba dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas pakalpojumu sniedzējs paziņos lēmumu pusēm un reģistra uzturētājam, bet reģistra uzturētājs trīs darba dienu laikā paziņos pusēm lēmuma izpildes datumu. Tā kā procedūra neizslēdz tiesu jurisdikciju, puses var iesniegt prasību tiesā vai lūgt tiesas nolēmumu par jautājumiem, kas jau bija iesniegti strīda alternatīvās risināšanas procedūrā, tāpēc pirms lēmuma izpildes reģistra uzturētājs nodrošinās desmit darba dienu periodu, kurā domēna vārda lietotājs būs tiesīgs iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka ir celta prasība tiesā pret sūdzības iesniedzēju. Ja šāda informācija tiks saņemta, reģistra uzturētājs gaidīs, kamēr tiks saņemta informācija par izlīgumu, informācija par atsauktu vai noraidītu prasību vai likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums.

Ņemot vērā, ka liela nozīme domēna vārdu strīdu risināšanā ir konsekvencei lēmumu pieņemšanā, pārredzamībai un atbilstošu principu izstrādei domēna vārdu strīdu risināšanā, domēna vārdu ārpustiesas strīdu risināšanas procedūrās tiek nodrošināta pieņemto lēmumu publiska pieejamība.


Nosacījumi, lai uzsāktu strīdu alternatīvas risināšanas procedūru

Reģistra uzturētāja mērķis ir nodrošināt piekļuvi vienkāršai, efektīvai un ātrai iekšzemes un pārrobežu strīdu, kuri rodas domēna vārda lietošanas tiesību rezultātā starp domēna vārda lietotāju un personu, kura uzskata, ka tās tiesības aizskar domēna vārda lietošana, izšķiršanai.

Strīdu alternatīvas risināšanas procedūra ir izstrādāta, ņemot vērā minētos principus, un ievieš Vienotās domēna vārdu strīdu izšķiršanas politikas pielāgotu variantu. Procedūra piemērojama strīdos, kas atbilst trim priekšnoteikumiem:

  • domēna vārds ir identisks vai sajaucami līdzīgs sūdzības iesniedzēja Latvijā aizsargātām tiesībām (piemēram, preču zīmei, ģeogrāfiskās izcelsmes norādei vai uzņēmuma nosaukumam),
  • domēna vārda lietotājam nav tiesību vai likumīgu interešu attiecībā uz domēna vārdu, un
  • domēna vārds ir reģistrēts vai tiek izmantots negodprātīgi.

Jebkura persona varēs uzsākt strīdu alternatīvas risināšanas procedūru, iesniedzot pakalpojumu sniedzējam sūdzību, kas atbilst .LV strīdu politikas un .LV strīdu noteikumu nosacījumiem.