.LV Domēna vārdu strīdu risināšanas politika

Drukāt

.LV Domēna vārdu strīdu risināšanas politika

LEJUPLĀDĒT PDF

Rīgā, 2023. gada 1. Septembris

 1. Mērķis

  1. .LV domēna vārdu strīdu risināšanas politika (turpmāk - “.LV strīdu politika”) ir daļa no domēna vārda lietošanas tiesību līguma, un tajā iekļauti noteikumi, kas attiecas uz strīdiem starp domēna vārda lietotāju un jebkuru citu pusi par otrā līmeņa domēna vārda lietošanas tiesībām augstākā līmeņa domēnā .LV un trešā līmeņa domēna vārda lietošanas tiesībām apakšdomēnos .COM.LV, .EDU.LV, .ORG.LV, .NET.LV, .ASN.LV un .CONF.LV.

  2. Ārpustiesas strīdus risinās NIC apstiprināti domēna vārdu strīdu alternatīvas risināšanas pakalpojumu sniedzēji (turpmāk - “Pakalpojumu sniedzējs”).

  3. Strīdu alternatīvas risināšanas procedūru piemēro .LV strīdu politikas 4.punktā noteiktajos gadījumos, ievērojot:

   • Noteikumus par .LV domēna vārdu strīdu risināšanas politiku (turpmāk -“.LV strīdu noteikumi”), kas pieejami www.nic.lv tīmekļa vietnē, un

   • Noteikumu par .LV domēna vārdu strīdu risināšanas politiku papildu noteikumus (turpmāk - “.LV strīdu papildu noteikumi”), ko pieņēmis Pakalpojumu sniedzējs un kas pieejami Pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnē.

  4. .LV strīdu politiku nepiemēro pret Reģistru vai jebkuru .LV Reģistratūru, kad tie nodrošina augstākā līmeņa domēna .LV pakalpojumus, tai skaitā domēna vārdu reģistrāciju un pārvaldīšanu, piemēram, patērētāju strīdu gadījumos.

 2. Domēna vārda lietotāja atbildība

  1. Pēc domēna vārda pieteikuma iesniegšanas, izmantojot domēna vārdu un pagarinot domēna vārda lietošanas tiesības, domēna vārda lietotājs nodrošina un ir atbildīgs, ka:

   1. sniegtie dati vienmēr ir patiesi un precīzi;

   2. domēna vārda reģistrācija apzināti nepārkāps citu personu likumīgās intereses un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības; un

   3. neizmantos domēna vārdu, apzināti pārkāpjot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

  2. Domēna vārda lietotājs ir atbildīgs par visiem strīdiem, kas var rasties domēna vārda lietošanas laikā.

 3. Domēna vārda dzēšana, lietošanas tiesību nodošana un datu maiņa

  1. Reģistra uzturētājs dzēsīs domēna vārdu, nodos domēna vārda lietošanas tiesības vai veiks izmaiņas domēna vārdam piesaistītajos datos, ja:

   1. saņemts likumīgā spēkā stājies tiesas vai šķīrējtiesas spriedums, ar kuru uzlikts atbilstošs pienākums Reģistra uzturētājam; un/vai

   2. atbilstoši .LV strīdu politikas 4.1.9. un 4.1.11. apakšpunktiem un .LV strīdu noteikumiem saņemts Strīda risinātāja lēmums vai pušu izlīguma gadījumā Pakalpojumu sniedzēja paziņojums, ar kuru noteikta konkrēta rīcība ar domēna vārdu un kurā viena no pusēm ir domēna vārda lietotājs.

 4. Strīdu alternatīvas risināšanas procedūra

  1. Domēna vārda lietotājam ir pienākums piedalīties strīdu alternatīvas risināšanas procedūrā šajā punktā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

   1. Strīdu alternatīvas risināšanas procedūras piemērošana. Domēna vārda lietotājam ir pienākums piedalīties strīdu alternatīvas risināšanas procedūrā gadījumā, ja trešā persona (turpmāk - “sūdzības iesniedzējs”) apgalvo Pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar .LV strīdu noteikumiem un .LV strīdu papildu noteikumiem, ka:
    (i) domēna vārds ir identisks vai sajaucami līdzīgs:
        I. Latvijā aizsargātai preču zīmei vai pakalpojuma zīmei, uz kuru sūdzības iesniedzējam ir tiesības, vai
        II. Latvijas vai Eiropas Savienības tiesību aktos aizsargātai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei, vai
        III. Latvijas komercreģistrā ierakstītam komersanta nosaukumam (firmai), un
    (ii) domēna vārda lietotājam nav tiesību vai likumīgu interešu attiecībā uz domēna vārdu; un
    (iii) domēna vārds ir reģistrēts vai tiek izmantots negodprātīgi.

    Strīdu alternatīvas risināšanas procedūrā sūdzības iesniedzējam ir jāpierāda, ka pastāv katrs no šiem trim elementiem.

   2. Pierādījumi par negodprātīgu reģistrāciju vai izmantošanu. 4.1.1. apakšpunkta (iii) daļas nolūkos šādi apstākļi, jo īpaši, bet neaprobežojoties, ja tos konstatē Strīda risinātājs, ir pierādījums domēna vārda ļaunticīgai reģistrācijai vai lietošanai:

    (i) apstākļi, kas liecina, ka domēna vārda lietotājs reģistrējis vai iegādājies domēna vārdu galvenokārt, lai pārdotu, iznomātu vai citādi nodotu domēna vārda reģistrāciju sūdzības iesniedzējam vai šī sūdzības iesniedzēja konkurentam par atlīdzību, kas būtiski pārsniedz domēna vārda lietotāja izmaksas, kas tieši saistītas ar domēna vārdu; vai
    (ii) domēna vārda lietotājs reģistrējis domēna vārdu, lai neļautu sūdzības iesniedzējam to izmantot, jo īpaši ja domēna vārda lietotājs šādi rīkojas ne pirmo reizi un rīcība skārusi sūdzības iesniedzēju vai citas personas; vai
    (iii) domēna vārda lietotājs reģistrējis domēna vārdu galvenokārt ar mērķi traucēt konkurenta uzņēmējdarbībai; vai
    (iv) izmantojot domēna vārdu, domēna vārda lietotājs mēģinājis savai tīmekļa vietnei vai citai tiešsaistes vietai piesaistīt interneta lietotājus komerciāla labuma gūšanai, radot sajaukšanas iespēju ar sūdzības iesniedzēja tiesībām.

   3. Domēna vārda lietošanas tiesības un likumīgās intereses. Pēc sūdzības saņemšanas, lai sagatavotu atbildi, domēna vārda lietotājam jāievēro .LV strīdu noteikumu 5.punkts. Jebkurš no turpmāk minētajiem apstākļiem, tostarp, bet ne tikai, ja, izvērtējot visus iesniegtos pierādījumus, Strīda risinātājs atzīst to par pierādītu, pierāda domēna vārda lietotāja tiesības vai likumīgās intereses uz domēna vārdu 4.1.1. apakšpunkta (ii) daļas nolūkos:

    (i) domēna vārda vai domēna vārdam atbilstošā nosaukuma izmantošana vai pierādāma gatavošanās izmantot saistībā ar preču vai pakalpojumu piedāvāšanu labā ticībā, ja minētās darbības veiktas pirms paziņojuma par strīdu saņemšanas; vai
    (ii) domēna vārda lietotājs (kā fiziska persona, uzņēmums vai cita organizācija) ir atpazīstams ar domēna vārdu, pat ja domēna vārda lietotājs nav ieguvis preču zīmes vai pakalpojumu zīmes tiesības; vai
    (iii) domēna vārda lietotājs leģitīmi izmanto domēna vārdu vai godprātīgā nolūkā bez nodoma gūt komerciālu labumu, maldinoši novirzīt apmeklētājus vai nodarīt kaitējumu attiecīgās preču zīmes vai pakalpojuma zīmes, vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reputācijai.

   4. Sūdzības iesniegšana. Sūdzības iesniedzējs iesniedz sūdzību Pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar .LV strīdu noteikumu 3. punktu.

   5. Strīdu alternatīvas risināšanas procedūras uzsākšana un Strīda risinātāja iecelšanas process. .LV strīdu noteikumos ir noteikts process, kādā tiek uzsākta un veikta strīdu alternatīva risināšana, kā arī tiek iecelts strīda risinātājs, kas pieņem lēmumu par strīda risinājumu.

   6. Strīdu apvienošana. Ja starp domēna vārda lietotāju un sūdzības iesniedzēju rodas vairāki strīdi, domēna vārda lietotājs vai sūdzības iesniedzējs var iesniegt Strīda risinātājam lūgumu par strīdu apvienošanu. Šo lūgumu iesniedz pirmajam Strīda risinātājam, kas iecelts, lai izskatītu neizlemto strīdu starp pusēm. Šis Strīda risinātājs var apvienot jebkuru vai visus šādus strīdus pēc saviem ieskatiem ar nosacījumu, ka strīdus, kas tiek apvienoti, regulē spēkā esošā .LV strīdu politika.

   7. Maksa. Visas maksas, ko Pakalpojumu sniedzējs iekasē saistībā ar jebkuru strīdu, ko izskata Strīda risinātājs saskaņā ar .LV Strīdu politiku, sedz sūdzības iesniedzējs.

   8. Reģistra uzturētāja vai Reģistratūras iesaistīšanās strīdu alternatīvas risināšanas procedūrā. Reģistra uzturētājs vai Reģistratūra nepiedalās nevienas strīdu alternatīvas risināšanas procedūras administrēšanā vai izskatīšanā. Reģistra uzturētājs vai Reģistratūra neuzņemas atbildību par Strīda risinātāja pieņemtajiem lēmumiem.

   9. Strīda risinājumi. Sūdzības iesniedzējam pieejamie strīda risinājumi saskaņā ar jebkuru strīdu alternatīvas risināšanas procedūru ir ierobežoti un attiecas tikai uz domēna vārda dzēšanu vai domēna vārda lietošanas tiesību nodošanu sūdzības iesniedzējam.

   10. Paziņošana un publicēšana. Pakalpojumu sniedzējs informē Reģistra uzturētāju par jebkuru lēmumu par domēna vārda lietotājam reģistrēto domēna vārdu, ko pieņēmis Strīda risinātājs. Visi lēmumi, kas pieņemti saskaņā ar .LV strīdu politiku, tiks pilnībā publicēti internetā, dzēšot to fizisko personu vārdus, kas piedalījās strīdu alternatīvas risināšanas procedūrā.

   11. Tiesas procesa pieejamība.

    1. Strīdu alternatīvas risināšanas procedūra neliedz ne domēna vārda lietotājam, ne sūdzības iesniedzējam nodot strīdu kompetentas jurisdikcijas tiesai neatkarīgai izšķiršanai pirms strīdu alternatīvas risināšanas uzsākšanas vai pēc tās pabeigšanas.

    2. Pēc tam, kad Pakalpojumu sniedzējs būs informējis Reģistra uzturētāju par Strīda risinātāja lēmumu par domēna vārda dzēšanu vai nodošanu, pirms šī lēmuma īstenošanas Reģistra uzturētājs gaidīs desmit (10) darba dienas, ievērojot Latvijā noteiktās svētku un svinamās dienas.

    3. Ja šajā periodā no domēna vārda lietotāja nav saņemts dokuments, kas apliecina, ka domēna vārda lietotājs ir cēlis Latvijas Republikas tiesā prasību pret sūdzības iesniedzēju, Reģistra uzturētājs izpilda Strīda risinātāja lēmumu.

    4. Ja šajā periodā no domēna vārda lietotāja ir saņemts dokuments, kas apliecina, ka domēna vārda lietotājs ir cēlis Latvijas Republikas tiesā prasību pret sūdzības iesniedzēju, Reģistra uzturētājs neizpilda Strīda risinātāja lēmumu un neveic nekādas turpmākās darbības līdz Reģistra uzturētājs saņems:
     (i) apmierinošus pierādījumus par izlīgumu starp pusēm;
     (ii) apmierinošus pierādījumus, ka domēna vārda lietotāja prasība ir noraidīta vai atsaukta; vai
     (iii) likumīgā spēkā stājušās tiesas lēmuma kopiju.

 5. Citi strīdi un tiesvedības

  Visi citi strīdi starp domēna vārda lietotāju un jebkuru personu, kas nav Reģistra uzturētājs vai Reģistratūra, saistībā ar domēna vārda reģistrāciju, kas nav ierosināti saskaņā ar .LV strīdu noteikumiem, tiek risināti starp domēna vārda lietotāju un šo otru pusi, izmantojot jebkuru tiesu, šķīrējtiesu vai citu procesu.

 6. Reģistra uzturētāja vai Reģistratūras iesaistīšanās strīdos

  Reģistra uzturētājs vai Reģistratūra nekādā veidā nepiedalās strīdos starp domēna vārda lietotāju un jebkuru citu pusi par domēna vārda reģistrāciju un izmantošanu. Strīdā iesaistītās puses nedrīkst norādīt kā pusi vai citādi iekļaut Reģistra uzturētāju vai Reģistratūru jebkurā šādā procedūrā.

 7. Status quo saglabāšana

  Reģistra uzturētājs nedzēsīs, neveiks domēna vārda lietotāja maiņu, neaktivizēs, deaktivizēs vai citādi nemainīs neviena strīda alternatīvas risināšanas procedūrā iesaistītā domēna vārda reģistrācijas statusu, izņemot gadījumus, kas noteikti 3.punktā.

 8. Domēna vārda nodošana jaunam lietotājam

  Domēna vārda lietotājs nedrīkst nodot domēna vārda lietošanas tiesības citam lietotājam:
  (i) nepabeigtas strīdu alternatīvas risināšanas procedūras laikā, kas uzsākta saskaņā ar 4.punktu, vai piecpadsmit (15) darbdienu laikā, ievērojot Latvijā noteiktās svētku un svinamās dienas, pēc strīdu alternatīvas risināšanas procedūras pabeigšanas; vai
  (ii) nepabeigta tiesas procesa vai šķīrējtiesas procesa laikā.

  Reģistra uzturētājs patur tiesības atcelt jebkuru domēna vārda lietošanas tiesību nodošanu citam lietotājam, ja tā tiek veikta, pārkāpjot šo apakšpunktu.

 9. Politikas grozījumi

  1. Reģistra uzturētājam ir tiesības jebkurā laikā grozīt .LV strīdu politiku.

  2. Lai .LV strīdu politikas grozījumu izstrādē nodrošinātu sabiedrības un ieinteresēto pušu līdzdalību, Reģistra uzturētājs ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms .LV strīdu politikas vai to grozījumu spēkā stāšanās publicē plānotos grozījumus savā interneta vietnē www.nic.lv un tos nosūta izvērtēšanai Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai.

  3. Gadījumā, ja stājas spēkā izmaiņas normatīvajos aktos un nav iespējams izpildīt 9.2. punktā minēto nosacījumu, pieļaujams, ka Reģistra uzturētājs groza .LV strīdu politiku, publicē plānotos grozījumus savā interneta vietnē www.nic.lv tik ātri, cik tas saprātīgi iespējams.

  4. Visas .LV strīdu politikas izmaiņas domēna vārda lietotājam būs saistošas attiecībā uz jebkuru domēna vārda lietošanas tiesību strīdu neatkarīgi no tā, vai apstrīdētā domēna vārda reģistrācija notikusi pirms vai pēc izmaiņu spēkā stāšanās datuma.

  5. Ja Pakalpojumu sniedzējam tiek iesniegta sūdzība, uz domēna vārda lietotāju attiecas tā .LV strīdu politikas versija, kas bija spēkā iesnieguma saņemšanas brīdī, un tiek piemērota līdz strīda beigām.

  6. Ja domēna vārda lietotājs nepiekrīt .LV strīdu politikas grozījumiem, tas ar attiecīgu parakstītu pieprasījumu informē Reģistra uzturētāju. Šādā gadījumā, beidzoties apmaksātajam domēna vārda lietošanas periodam vai ātrāk, ja domēna vārda lietotājs to pieprasījis, līgums par domēna vārda lietošanas tiesībām uzskatāms par izbeigtu. Reģistra uzturētājs izbeidz visu vai atsevišķu domēna vārdu reģistrācijas līgumus, ja domēna vārda lietotājs savā pieprasījumā ir norādījis, kuriem domēna vārdiem tas vēlas saglabāt reģistrāciju un piekrīt .LV strīdu politikas grozījumiem. Šādā gadījumā domēna vārda lietotājam nav tiesību uz veikto maksājumu atmaksu.