Noteikumi par .LV domēna vārdu strīdu risināšanas politiku

Drukāt

Noteikumi par .LV domēna vārdu strīdu risināšanas politiku (“.LV strīdu noteikumi”)

LEJUPLĀDĒT PDF

Rīgā, 2023. gada 1. Septembris

Strīdu alternatīvas risināšanas procedūru saskaņā ar .LV domēna vārdu strīdu risināšanas politiku (turpmāk - .LV strīdu politika), ko pieņēmusi Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļa (turpmāk - “NIC” vai “Reģistrs”) regulē .LV strīdu politika, .LV strīdu noteikumi, kā arī Noteikumu par .LV domēna vārdu strīdu risināšanas politiku papildu noteikumi (turpmāk - .LV Papildu noteikumi), kas publicēti domēna vārdu strīdu risināšanas pakalpojumu sniedzēja (turpmāk -Pakalpojumu sniedzējs) tīmekļa vietnē.

 1. Lietotie termini.

  Šajos .LV strīdu noteikumos:

  1. Atbildētājs ir domēna vārda lietotājs, par kuru ir iesniegta sūdzība.

  2. Domēna vārda ierobežošana strīda gadījumā ir pasākumu kopums, kas ietver vismaz aizliegumu mainīt domēna vārda lietotāja un reģistratūras informāciju un ko Reģistrs piemēro domēna vārdam, neietekmējot strīda par domēna vārdu atrisi vai domēna vārda lietošanas tiesību atjaunošanu.

  3. Eksperts ir fiziska persona, kuru Pakalpojumu sniedzējs ir iecēlis par strīda risinātāju.

  4. Izskatīšana ir laika periods no brīža, kad Sūdzības iesniedzējs ir iesniedzis sūdzību Pakalpojumu sniedzējam, līdz brīdim, kad lēmums ir īstenots vai sūdzība ir izbeigta.

  5. Kopējā jurisdikcija nozīmē Latvijas tiesas.

  6. .LV strīdu politika ir .LV domēna vārda strīdu risināšanas politika, kas ir daļa no Reģistrācijas līguma un tajā ir iekļauta ar atsauci.

  7. NIC ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļa, t.i., Reģistra uzturētājs.

  8. Pakalpojumu sniedzējs ir domēna vārdu strīdu risināšanas pakalpojumu sniedzējs, kas izvēlēts saskaņā ar strīdu alternatīvas risināšanas pakalpojumu sniedzēja apstiprināšanas procedūru.

  9. Papildu noteikumi ir .LV domēna vārdu strīdu risināšanas politikas noteikumu papildu noteikumi, kas nodrošina .LV strīdu noteikumu papildināšanu un ko pieņēmis NIC izraudzīts domēna vārdu strīdu risināšanas pakalpojumu sniedzējs. Papildu noteikumi nav pretrunā ar .LV strīdu politiku vai .LV strīdu noteikumiem un nosaka pakalpojuma maksu, vārdu un lappušu ierobežojumus un vadlīnijas, datnes lielumu un formāta modalitātes, saziņas līdzekļus ar Pakalpojumu sniedzēju un Strīda risinātāju, kā arī pavadlapas formu.

  10. Puse ir Sūdzības iesniedzējs vai Atbildētājs.

  11. Reģistrācijas līgums ir līgums starp Reģistratūru vai attiecīgi Reģistru un domēna vārda lietotāju.

  12. Reģistratūra ir vienība, kas ir parakstījusi līgumu ar NIC un sniedz domēna vārda reģistrācijas pakalpojumus.

  13. Reversā domēna vārda piesavināšanās nozīmē ļaunprātīgu sūdzības iesniegšanu ar nolūku atņemt reģistrētam domēna vārda lietotājam domēna vārdu.

  14. Strīda risinātājs ir Pakalpojumu sniedzēja iecelts eksperts, kas izskata sūdzību par domēna vārda reģistrāciju.

  15. Sūdzības iesniedzējs ir puse, kas ierosina sūdzību par otrā līmeņa domēna vārda reģistrāciju .LV augstākā līmeņa domēnā un trešā līmeņa domēna vārda reģistrāciju domēnos .COM.LV, .EDU.LV, .ORG.LV, .NET.LV, .ASN.LV un .CONF.LV.

 2. Saziņa.

  1. Paziņojot atbildētājam par sūdzību un pielikumiem elektroniski, Pakalpojumu sniedzēja pienākums ir izmantot visus pieejamos līdzekļus, kas nodrošina Atbildētāja faktisku informēšanu. Šo pienākumu izpilda, veicot faktisku informēšanu vai veicot šādus pasākumus:

   1. nosūta sūdzību, tostarp pielikumus, elektroniski pa e-pastu uz e-pasta adresēm, ko Reģistrs ir iesniedzis Pakalpojumu sniedzējam un kas norādītas domēna vārda reģistrācijas datos Reģistra datubāzē reģistrētajam domēna vārda lietotājam, tehniskajām un administratīvajām kontaktpersonām;

   2. nosūta sūdzību, tostarp pielikumus, uz jebkuru e-pasta adresi, ko Atbildētājs ir iesniedzis Pakalpojumu sniedzējam, kā vēlamo saziņas e-pasta adresi, un, ciktāl tas ir iespējams, uz visām pārējām e-pasta adresēm, ko Sūdzības iesniedzējs ir norādījis Pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar 3.2.4. apakšpunktu.

  2. izņemot gadījumus, kas paredzēti 2.1. apakšpunktā, jebkuru rakstisku saziņu ar Sūdzības iesniedzēju vai Atbildētāju, kas paredzēta saskaņā ar .LV strīdu noteikumiem, veic elektroniski, izmantojot internetu (ierakstam par tā nosūtīšanu ir jābūt pieejamam).

  3. Jebkura saziņa ar Pakalpojumu sniedzēju vai Strīda risinātāju notiek, izmantojot līdzekļus un veidu, kas norādīts Papildu noteikumos.

  4. Saziņa notiek 11. punktā noteiktajā valodā.

  5. Jebkura Puse var atjaunināt savu kontaktinformāciju, par to paziņojot Pakalpojumu sniedzējam un Reģistram vai Reģistratūrai.

  6. Ja vien .LV strīdu noteikumos nav noteikts citādi vai ja par to nav lēmis Strīda risinātājs, visa saziņa, kas paredzēta .LV strīdu noteikumos, tiek uzskatīta par notikušu, izmantojot internetu, datumā, kad paziņojums tika nosūtīts, ar nosacījumu, ka nosūtīšanas datums ir pārbaudāms.

  7. Ja vien .LV strīdu noteikumos nav noteikts citādi, visi termiņi, kas saskaņā ar .LV strīdu noteikumiem tiek aprēķināti no paziņojuma sniegšanas brīža, sākas agrākajā datumā, kad paziņojums tiek uzskatīts par sniegtu saskaņā ar 2.6. apakšpunktu.

  8. Jebkura saziņa, ko veic:

   1. Strīda risinātājs ar jebkuru Pusi tiek nosūtīta kā kopija arī Pakalpojumu sniedzējam un otrai Pusei;

   2. Pakalpojumu sniedzējs ar jebkuru Pusi, tiek nosūtīta kā kopija arī otrai Pusei, un

   3. Jebkuras Puses paziņojuma kopiju nosūta otrai Pusei, Strīda risinātājam un Pakalpojumu sniedzējam atbilstoši konkrētajam gadījumam.

  9. Sūtītāja pienākums ir saglabāt datus par nosūtīšanas faktu un apstākļiem, kuriem ir jābūt pieejamiem iesaistītajām pusēm pārbaudei un ziņošanas vajadzībām.

  10. Ja Puse, kas nosūta paziņojumu, saņem paziņojumu par šā paziņojuma nepiegādāšanu, šī Puse nekavējoties paziņo Strīda risinātājam (vai, ja Strīda risinātājs vēl nav iecelts, Pakalpojumu sniedzējam) par paziņojuma saņemšanas apstākļiem.

 3. Sūdzība.

  1. Jebkura fiziska vai juridiska persona var uzsākt strīdu alternatīvas risināšanas procedūru, iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam sūdzību saskaņā ar .LV strīdu politiku un .LV strīdu noteikumiem. (Kapacitātes ierobežojumu vai citu iemeslu dēļ Pakalpojumu sniedzēja iespēja pieņemt sūdzības dažkārt var tikt apturēta. Šādā gadījumā Pakalpojumu sniedzējs atsakās pieņemt iesniegumu).

  2. Sūdzību, ieskaitot pielikumus, iesniedz elektroniski un:

   1. pieprasa, lai sūdzība tiktu izskatīta un lēmums pieņemts saskaņā ar .LV strīdu politiku un .LV strīdu noteikumiem;

   2. norāda Sūdzības iesniedzēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, valsti, kurā Sūdzības iesniedzējs atrodas, kā arī Sūdzības iesniedzēja e-pasta adreses un tālruņa numurus, kā arī pārstāvi, kas strīda alternatīvas risināšanas procedūrā ir pilnvarots rīkoties Sūdzības iesniedzēja vārdā;

   3. norāda vēlamo e-pasta adresi saziņai ar Sūdzības iesniedzēju strīdu alternatīvas risināšanas procedūrā (tostarp personu, ar kuru jāsazinās);

   4. Norāda Atbildētāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un visu informāciju (tostarp jebkuras e-pasta adreses un tālruņa numurus), kas ir zināma Sūdzības iesniedzējam par to, kā sazināties ar Atbildētāju vai jebkuru Atbildētāja pārstāvi, tostarp kontaktinformāciju, kuras pamatā ir saziņa pirms sūdzības;

   5. norāda domēna vārdu(-us), uz kuru(-iem) attiecas sūdzība;

   6. norāda attiecīgo Reģistratūru vai Reģistru, kurā domēna vārds(-i) ir reģistrēts(-i) sūdzības iesniegšanas brīdī;

   7. norāda Latvijā aizsargātu preču zīmi (-es) vai pakalpojumu zīmi (-es) vai Latvijā vai Eiropas Savienībā aizsargātu (-as) ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (-es) vai Latvijā aizsargātu (-us) komersanta nosaukumu (-us), uz kuru ir balstīta sūdzība.

   8. Saskaņā ar .LV strīdu politiku apraksta sūdzības iemeslus, tostarp, jo īpaši,

    1. veidu, kādā domēna vārds(-i) ir identisks(-i) vai sajaucami līdzīgs (-i) Latvijā aizsargātai preču zīmei, Latvijā aizsargātai pakalpojumu zīmei vai Latvijā vai Eiropas Savienības tiesību aktos aizsargātai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei, vai Latvijā aizsargātam komersanta nosaukumam, uz kuru Sūdzības iesniedzējam ir tiesības, un

    2. kāpēc būtu jāuzskata, ka Atbildētājam (domēna vārda lietotājam) nav tiesību vai likumīgu interešu attiecībā uz domēna vārdu(-iem), par kuru(-iem) ir sūdzība; un

    3. kāpēc domēna vārds(-i) ir jāuzskata par negodprātīgi reģistrētu (-iem) vai izmantotu (-iem) (Aprakstā attiecībā uz 3.2.8.2. un 3.2.8.3. elementu ir jāapraksta visi piemērojamie .LV strīdu politikas 4.1.2. un 4.1.3. apakšpunkta aspekti. Aprakstam ir jāatbilst visiem Papildu noteikumos norādītajiem vārdu vai lappušu ierobežojumiem.)

   9. Saskaņā ar .LV strīdu politiku norāda pieprasīto strīda risinājumu;

   10. norāda jebkuru citu juridisku procesu, kas ir uzsākts vai izbeigts saistībā ar kādu (-iem) domēna vārdu(-iem), par kuru (- iem) ir iesniegta sūdzība;

   11. norāda, ka Sūdzības iesniedzējs piekrīt Latvijas tiesu jurisdikcijai attiecībā uz strīdu alternatīvā risināšanas procedūrā pieņemtā lēmuma par domēna (-u) dzēšanu vai nodošanu apstrīdēšanu;

   12. noslēdz ar šādu apliecinājumu, kam seko Sūdzības iesniedzēja vai tā pilnvarotā pārstāvja paraksts (jebkurā elektroniskā formātā): “Sūdzības iesniedzējs piekrīt, ka tā prasības un tiesiskās aizsardzības līdzekļi attiecībā uz domēna vārda(-u) reģistrāciju, strīdu vai strīda atrisināšanu ir vērsti tikai pret domēna vārda lietotāju, un atsakās no visām šādām prasībām un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem pret ( a ) Pakalpojumu sniedzēju un Ekspertiem, izņemot tīša pārkāpuma gadījumus, ( b ) Reģistratūrām un ( c ) NIC, kā arī to vadību, amatpersonām, darbiniekiem un pārstāvjiem. “Sūdzības iesniedzējs apliecina, ka šajā sūdzībā ietvertā informācija, cik Sūdzības iesniedzējam ir zināms, ir pilnīga un precīza, ka šī sūdzība nav iesniegta neatbilstošu mērķu sasniegšanai, un ka šajā sūdzībā ietvertie apgalvojumi ir pamatoti ar .LV strīdu noteikumiem un spēkā esošajiem tiesību aktiem.”; un

   13. Pievieno visus dokumentus vai citus pierādījumus, tostarp, dokumentus, kas apliecina tiesības uz jebkuru preču zīmi vai pakalpojumu zīmi vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi vai komersanta nosaukumu, uz kuru sūdzība ir balstīta, kopā ar sarakstu, kurā norādīti šādi pierādījumi.

  3. Sūdzība var attiekties uz vairāk nekā vienu domēna vārdu, ja domēna vārdus ir reģistrējis viens un tas pats domēna vārda lietotājs vai saistīti domēna vārda lietotāji.

 4. Paziņojums par sūdzību.

  1. Pakalpojumu sniedzējs iesniedz Reģistram pārbaudes pieprasījumu. Pārbaudes pieprasījumā jāiekļauj pieprasījums ierobežot strīdīgo domēna vārdu(-us).

  2. Divu (2) darba dienu laikā pēc Pakalpojumu sniedzēja pārbaudes pieprasījuma saņemšanas Reģistrs sniedz pārbaudes pieprasījumā pieprasīto informāciju un apstiprina, ka ir piemērota domēna vārda ierobežošana strīda gadījumā. Kamēr nav piemērota domēna vārda ierobežošana strīda gadījumā, ne Reģistrs, ne Reģistratūra neinformē Atbildētāju par uzsākto procedūru. Domēna vārda ierobežošana strīda gadījumā paliek spēkā līdz procedūras beigām. Jebkura Atbildētāja datu atjaunošana, piemēram, pieprasījums privātuma vai pilnvarotās reģistrācijas pakalpojumu sniedzējiem atklāt slēptos klienta datus, ir jāveic divu (2) darba dienu laikā vai pirms Reģistrs pārbauda pieprasīto informāciju un Pakalpojumu sniedzējam apstiprina domēna vārda ierobežošanu strīda gadījumā, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Jebkuras Atbildētāja datu izmaiņas pēc divām (2) darba dienām Strīda risinātājs var iekļaut savā lēmumā.

  3. Pakalpojumu sniedzējs izskata sūdzības atbilstību .LV strīdu politiku un .LV strīdu noteikumiem un, ja tā atbilst, (5) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad saņemta maksa, kas Sūdzības iesniedzējam jāmaksā saskaņā ar 19. punktu, 2.1.punktā noteiktā veidā, elektroniski pārsūta sūdzību ar visiem pielikumiem Atbildētājam un Reģistram.

  4. Ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē, ka sūdzība ir nepilnīga, tas nekavējoties informē Sūdzības iesniedzēju par konstatēto trūkumu būtību. Sūdzības iesniedzējam ir piecas (5) kalendārās dienas, lai novērstu trūkumus; pēc tam strīdu alternatīvas risināšanas procedūra tiks uzskatīta par nesākušos, bet sūdzība – par neiesniegtu, neskarot Sūdzības iesniedzēja tiesības iesniegt citu sūdzību.

  5. Ja Pakalpojumu sniedzējs noraida sūdzību trūkumu dēļ vai Sūdzības iesniedzējs brīvprātīgi atsauc savu sūdzību, Pakalpojumu sniedzējs informē Reģistru, ka procedūra ir atsaukta, un Reģistrs vienas (1) darba dienas laikā, pēc tam kad no Pakalpojumu sniedzēja saņemts paziņojums par noraidīšanu vai atsaukšanu, atceļ domēna vārda ierobežošanu strīda gadījumā.

  6. Strīdu alternatīvas risināšanas procedūras sākuma datums ir datums, kurā Pakalpojumu sniedzējs izpilda 2.1. apakšpunktā noteikto pienākumu nosūtīt sūdzību Atbildētājam.

  7. Pakalpojumu sniedzējs nekavējoties paziņo Sūdzības iesniedzējam, Atbildētājam un Reģistram datumu, kad ir uzsākta strīdu alternatīvas risināšanas procedūra. Pakalpojumu sniedzējs informē Atbildētāju, ka izskatīšanas laikā Pakalpojumu sniedzējam ir jāziņo par jebkuru labojumu Atbildētāja kontaktinformācijā saskaņā ar 5.3.2. un 5.3.3. apakšpunktu.

 5. Atbilde.

  1. Divdesmit (20) dienu laikā no strīdu alternatīvas risināšanas procedūras uzsākšanas dienas Atbildētājs iesniedz atbildi (ja tāda ir) Pakalpojumu sniedzējam.

  2. Atbildētājs var, nepārprotami norādot, pieprasīt papildu četras (4) kalendārās dienas, lai atbildētu uz sūdzību, un Pakalpojumu sniedzējs automātiski piešķir pagarinājumu un par to informē Puses. Šis pagarinājums neizslēdz jebkādus papildu pagarinājumus, kas var tikt piešķirti saskaņā ar .LV strīdu noteikumu 5.4. apakšpunktu.

  3. Atbildi, tostarp pielikumus, iesniedz elektroniski un:

   1. Atbild uz sūdzībā iekļautajiem apgalvojumiem un iebildumiem un iekļauj visus pamatojumus, lai Atbildētājs saglabātu apstrīdētā (-o) domēna(-u) vārda(-u) reģistrāciju un lietošanas tiesības (šai atbildes daļai jāatbilst visiem vārdu vai lappušu ierobežojumiem, kas noteikti Pakalpojumu sniedzēja Papildu noteikumos).

   2. Norāda Atbildētāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, pasta adresi, e-pasta adreses un tālruņu numurus, jebkuru pārstāvi, kas ir pilnvarots rīkoties Atbildētāja vārdā strīdu alternatīvas risināšanas procedūrā, un jebkuru citu informāciju, ko pieprasa Pakalpojumu sniedzējs.

   3. Norāda vēlamo e-pasta adresi saziņai ar Atbildētāju (ieskaitot personu, ar kuru jāsazinās) strīdu alternatīvā risināšanas procedūrā;

   4. norāda jebkuru citu juridisku procesu, kas ir uzsākts vai izbeigts saistībā ar jebkuru domēna vārdu (-iem), par kuru (- iem) ir iesniegta sūdzība;

   5. norāda, ka atbildes kopija un pielikumi, ir nosūtīti vai pārsūtīti Sūdzības iesniedzējam saskaņā ar 2.2. apakšpunktu; un

   6. Noslēdz ar šādu paziņojumu, kam seko Atbildētāja vai tā pilnvarotā pārstāvja paraksts (jebkurā elektroniskā formātā): “Atbildētājs apliecina, ka šajā atbildē ietvertā informācija, cik Atbildētājam zināms, ir pilnīga un precīza, ka šī atbilde nav sniegta neatbilstošu mērķu sasniegšanai un ka šajā atbildē ietvertie apgalvojumi ir pamatoti ar spēkā esošajiem .LV strīdu noteikumiem un tiesību aktiem.”; un

   7. Pievieno visus dokumentus vai citus pierādījumus, uz kuriem Atbildētājs atsaucas, kopā ar sarakstu, kurā norādīti šādi pierādījumi.

  4. Pēc Atbildētāja pieprasījuma Pakalpojumu sniedzējs izņēmuma gadījumos var pagarināt atbildes iesniegšanas termiņu. Termiņš var tikt pagarināts arī, Pusēm rakstiski vienojoties, ja šo vienošanos apstiprina Pakalpojumu sniedzējs.

  5. Ja Atbildētājs neiesniedz atbildi un ja nepastāv ārkārtēji apstākļi, Strīda risinātājs izlemj strīdu, pamatojoties uz sūdzību.

 6. Strīda risinātāja iecelšana un lēmuma pieņemšanas laiks.

  1. Pakalpojumu sniedzējs uztur un publicē publiski pieejamu Ekspertu un viņu kvalifikācijas sarakstu.

  2. Pakalpojumu sniedzējs septiņu (7) kalendāro dienu laikā pēc atbildes saņemšanas vai tās iesniegšanas termiņa beigām ieceļ Ekspertu no sava Ekspertu saraksta.

  3. Kad Strīda risinātājs ir iecelts, Pakalpojumu sniedzējs informē Puses par iecelto Ekspertu un datumu, līdz kuram, ja nav ārkārtēju apstākļu, Strīda risinātājs savu lēmumu par sūdzību nosūta Pakalpojumu sniedzējam.

 7. Objektivitāte un neatkarība.

  Eksperts ir objektīvs un neatkarīgs, un pirms pieņemt Strīda risinātāju vietu, Eksperts Pakalpojumu sniedzējam dara zināmus visus apstākļus, kas rada pamatotas šaubas par Eksperta objektivitāti vai neatkarību. Ja kādā strīdu alternatīvas risināšanas procedūras posmā rodas jauni apstākļi, kas varētu radīt pamatotas šaubas par Eksperta objektivitāti vai neatkarību, Eksperts nekavējoties atklāj šos apstākļus Pakalpojumu sniedzējam. Šādā gadījumā Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem iecelt aizvietotāju.

 8. Saziņa starp Pusēm un Strīda risinātāju.

  Nevienai Pusei vai personai, kas rīkojas tās vārdā, nedrīkst būt vienpusēja saziņa ar Strīda risinātāju. Visa saziņa starp Pusi un Strīda risinātāju vai Pakalpojumu sniedzēju notiek sazinoties ar Pakalpojuma sniedzēja ieceltu lietas administratoru Papildu noteikumos noteiktajā kārtībā.

 9. Lietas pārsūtīšana Strīda risinātājam.

  Pakalpojumu sniedzējs nosūta lietu Strīda risinātājam, tiklīdz ir iecelts Eksperts.

 10. Strīda risinātāja vispārējās pilnvaras.

  1. Strīda risinātājs veic strīdu alternatīvu risināšanu tādā veidā, kādu tā uzskata par piemērotu saskaņā ar .LV strīdu politiku un .LV strīdu noteikumiem.

  2. Visos gadījumos Strīda risinātājs nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret Pusēm un katrai Pusei tiek dota taisnīga iespēja izklāstīt savu viedokli.

  3. Strīda risinātājs nodrošina, ka strīdu alternatīvas risināšanas procedūra notiek pienācīgā ātrumā. Pēc Puses pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas tā izņēmuma gadījumos var pagarināt šīs .LV strīdu noteikumos vai Strīdu risinātāja noteiktos termiņus.

  4. Strīda risinātājs nosaka pierādījumu pieņemamību, atbilstību, būtiskumu un nozīmi.

  5. Strīda risinātājs lemj par Puses lūgumu apvienot vairākus domēna vārdu strīdus saskaņā ar .LV strīdu politiku un .LV strīdu noteikumiem.

 11. Procedūras valoda.

  1. Strīdu alternatīvas risināšanas procedūras valoda ir latviešu valoda, ja vien Puses nevienojas par angļu valodu kā strīdu alternatīvas risināšanas procedūras valodu. Sūdzības iesniedzējs var iesniegt Sūdzību angļu valodā tikai tad, ja abas puses (t.i., Sūdzības iesniedzējs un Atbildētājs) atrodas ārpus Latvijas.

  2. Strīdu risinātājs var noteikt, ka visiem dokumentiem, kas iesniegti valodās, kas nav strīdu alternatīvas risināšanas procedūras valoda, ir jāpievieno pilns vai daļējs tulkojums strīdu alternatīvas risināšanas procedūras valodā.

 12. Papildu paziņojumi.

  Papildus sūdzībai un atbildei Strīda risinātājs pēc saviem ieskatiem var pieprasīt papildu paskaidrojumus vai dokumentus no jebkuras Puses.

 13. Izskatīšana klātienē.

  Izskatīšana klātienē (tostarp izskatīšana ar telekonferences, videokonferences un tīmekļa konferences palīdzību) nenotiek, ja vien Strīda risinātājs pēc saviem ieskatiem un izņēmuma kārtā nenosaka, ka šāda izskatīšana ir nepieciešama sūdzības izlemšanai.

 14. Saistību nepildīšana.

  1. Gadījumā, ja nav ārkārtas apstākļu un Puse neievēro kādu no .LV strīdu noteikumos vai Strīda risinātāja noteiktajiem termiņiem, Strīda risinātājs turpina pieņemt lēmumu par sūdzību.

  2. Ja Puse, nepastāvot ārkārtas apstākļiem, neievēro kādu no .LV strīdu noteikumos ietvertajiem nosacījumiem vai prasībām, vai jebkuru Strīda risinātāja pieprasījumu, Strīda risinātājs no tiem izdara tādus secinājumus, kādus tas uzskata par atbilstošiem.

 15. Strīda risinātāja lēmumi.

  1. Strīda risinātājs pieņem lēmumu par sūdzību, pamatojoties uz iesniegtajiem paziņojumiem un dokumentiem un saskaņā ar .LV strīdu politiku, šiem .LV strīdu noteikumiem un jebkuriem tiesību aktiem un principiem, kurus tas uzskata par piemērojamiem.

  2. Ja nepastāv ārkārtēji apstākļi, Strīda risinātājs nosūta savu lēmumu par sūdzību Pakalpojumu sniedzējam četrpadsmit (14) dienu laikā pēc tā apstiprināšanas saskaņā ar 6. punktu.

  3. Strīda risinātāja lēmums ir rakstisks, tajā norāda lēmuma pamatojumu, datumu, kad lēmums pieņemts, un norāda Strīda risinātāja Eksperta vārdu.

  4. Strīda risinātāja lēmumi parasti atbilst vadlīnijām attiecībā uz garumu, kas noteiktas Papildu noteikumos. Ja Strīda risinātājs secina, ka strīds neietilpst .LV strīdu politikas 4.1.1.apakšpunkta darbības jomā, tas par to norāda lēmumā. Ja pēc tam, kad Strīda risinātājs ir izskatījis iesniegtos dokumentus, tā konstatē, ka sūdzība ir iesniegta negodprātīgi, piemēram, mēģinot veikt reverso domēna vārda piesavināšanos, vai tā tika iesniegta galvenokārt, lai aizskartu domēna vārda lietotāju, Strīda risinātājs savā lēmumā paziņo, ka sūdzība ir iesniegta negodprātīgi un ka tā ir strīdu alternatīvas risināšanas negodprātīga izmantošana.

 16. Lēmuma paziņošana pusēm.

  1. Piecu (5) darba dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas no Strīda risinātāja, Pakalpojumu sniedzējs paziņo lēmuma pilnu tekstu katrai Pusei un Reģistram. Trīs (3) darba dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas no Pakalpojumu sniedzēja Reģistrs paziņo katrai Pusei un Pakalpojumu sniedzējam lēmuma izpildes datumu saskaņā ar .LV strīdu politiku.

  2. Izņemot gadījumus, kad Strīda risinātājs nosaka citādi (skat. .LV strīdu politikas 4.1.10. apakšpunktu), Pakalpojumu sniedzējs publicē publiski pieejamā tīmekļa vietnē pilnu lēmuma tekstu un tā īstenošanas datumu. Jebkurā gadījumā tiek publicēta jebkura lēmuma daļa, kas konstatē, ka sūdzība ir iesniegta negodprātīgi (skat. šo .LV strīdu noteikumu 15.4. apakšpunktu).

 17. Izlīgums vai cits procedūras izbeigšanas pamatojums.

  1. Ja pirms Strīda risinātāja lēmuma Puses vienojas par izlīgumu, Pakalpojumu sniedzējs vai Strīda risinātājs attiecīgi izbeidz strīdu alternatīvas risināšanas procedūru. Izlīgums tiek panākts saskaņā ar 17.1.1. līdz 17.1.7. apakšpunktu:

   1. Puses Pakalpojumu sniedzējam rakstiski lūdz apturēt procedūru, jo Puses apspriež izlīgumu.

   2. Pakalpojumu sniedzējs apstiprina pieprasījuma par procedūras apturēšanu saņemšanu un informē Reģistru par apturēšanas pieprasījumu un paredzamo apturēšanas ilgumu.

   3. Puses panāk izlīgumu un iesniedz Pakalpojumu sniedzējam standarta izlīguma veidlapu atbilstoši Papildu noteikumiem un izlīguma veidlapai. Standarta izlīguma veidlapa nav uzskatāma par pašu vienošanos, bet ir paredzēta tikai, lai apkopotu Pušu atsevišķā izlīguma līguma būtiskos noteikumus. Pakalpojumu sniedzējs neatklāj aizpildīto standarta izlīguma veidlapu nevienai trešajai personai.

   4. Pakalpojumu sniedzējs, sarakstē pievienojot Puses, nosūta Reģistram izlīguma iznākumu tādā mērā, kā tas attiecas uz darbībām, kas jāveic Reģistram.

   5. Saņemot paziņojumu no Pakalpojumu sniedzēja saskaņā ar 17.1.4. apakšpunktu, Reģistrs divu (2) darba dienu laikā noņem domēna vārda ierobežojumus strīda gadījumā.

   6. Sūdzības iesniedzējs apstiprina Pakalpojumu sniedzējam, ka izlīgums, kas attiecas uz domēna vārdu (-iem), ir īstenots saskaņā ar Papildu noteikumiem.

   7. Ja izlīgumā nav noteikts citādi, Pakalpojumu sniedzējs izbeidz procedūru.

  2. Ja, pirms Strīda risinātājs pieņem lēmumu, jebkāda iemesla dēļ nav nepieciešams vai nav iespējams turpināt strīdu alternatīvas risināšanas procedūru, Strīda risinātājs izbeidz strīdu alternatīvu risināšanas procedūru, ja vien kāda no Pusēm nesniedz pamatotus iebildumus Strīda risinātāja noteiktajā termiņā.

 18. Tiesas procesa ietekme.

  1. Ja pirms strīdu alternatīvas risināšanas procedūras vai tās laikā ir uzsākta tiesvedība saistībā ar domēna vārda strīdu, uz kuru attiecas sūdzība, Strīda risinātājs pēc saviem ieskatiem var lemt, vai apturēt vai izbeigt strīdu alternatīvu risināšanas procedūru, vai turpināt pieņemt lēmumu.

  2. Gadījumā, ja Puse strīdu alternatīvas risināšanas procedūras laikā uzsāk jebkādu tiesvedību saistībā ar domēna vārda strīdu, kas ir sūdzības priekšmets, tā nekavējoties informē Strīda risinātāju un Pakalpojumu sniedzēju. Skatīt 8. punktu iepriekš.

 19. Maksa.

  1. Sūdzības iesniedzējs maksā Pakalpojumu sniedzējam sākotnējo fiksēto maksu saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja Papildu noteikumiem, noteiktajā termiņā un apjomā. Sūdzības iesniedzējs sedz visu Pakalpojumu sniedzēja noteikto maksu.

  2. Pakalpojumu sniedzējs neveic nekādas darbības saistībā ar sūdzību, kamēr tas nav saņēmis no Sūdzības iesniedzēja sākotnējo maksu saskaņā ar 19.1. apakšpunktu.

  3. Ja Pakalpojumu sniedzējs nav saņēmis maksu desmit (10) kalendāro dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas, sūdzību uzskatīt par neiesniegtu.

 20. Atbrīvošana no atbildības.

  Izņemot tīšus pārkāpumus, ne Pakalpojumu sniedzējs, ne Eksperts nav atbildīgs kādai Pusei par jebkuru darbību vai bezdarbību saistībā ar jebkuru strīdu alternatīvas risināšanas procedūru saskaņā ar šiem .LV strīdu noteikumiem.

 21. Grozījumi.

  1. Reģistram ir tiesības jebkurā laikā grozīt .LV strīdu noteikumus.

  2. Lai .LV strīdu noteikumu grozījumu izstrādē nodrošinātu sabiedrības un ieinteresēto pušu līdzdalību, Reģistrs ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms .LV strīdu noteikumu vai to grozījumu spēkā stāšanās publicē plānotos grozījumus savā interneta vietnē www.nic.lv un tos nosūta izvērtēšanai Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai.

  3. Gadījumā, ja stājas spēkā izmaiņas normatīvajos aktos un nav iespējams izpildīt šo nosacījumu, pieļaujams, ka Reģistrs groza .LV strīdu noteikumus, publicē plānotos grozījumus savā interneta vietnē www.nic.lv tik ātri, cik tas saprātīgi iespējams.

  4. Ja Pakalpojumu sniedzējam tiek iesniegta sūdzība, uz domēna vārda lietotāju attiecas tā .LV strīdu noteikumu versija, kas bija spēkā iesnieguma saņemšanas brīdī, un tiek piemērota līdz strīda beigām.

  5. Ja domēna vārda lietotājs nepiekrīt .LV strīdu noteikumu grozījumiem, tas ar attiecīgu parakstītu pieprasījumu informē Reģistru. Šādā gadījumā, beidzoties apmaksātajam domēna vārda lietošanas periodam, vai ātrāk, ja domēna vārda lietotājs to pieprasījis, līgums par domēna vārda lietošanas tiesībām uzskatāms par izbeigtu. Reģistrs izbeidz visu vai atsevišķu domēna vārdu reģistrācijas līgumus, ja domēna vārda lietotājs savā pieprasījumā ir norādījis, kuriem domēna vārdiem tas vēlas saglabāt reģistrāciju un piekrīt .LV strīdu noteikumu grozījumiem. Šādā gadījumā domēna vārda lietotājam nav tiesību uz veikto maksājumu atmaksu.