Ārpustiesas strīdu alternatīva risināšana .LV domēna vārdiem

Ārpustiesas strīdu alternatīva risināšana .LV domēna vārdiem

.LV domēna vārda reģistrācijas pieteikumus izskata to saņemšanas secībā, balstoties uz pamatprincipu „pirmais pieteica, pirmais reģistrēja”. Šajā rakstā uzzināsiet, kas ir domēna vārdu ārpustiesas strīdu alternatīva risināšana (SAR) un kā to izmantot, ja kāda .LV domēna vārda reģistrācija aizskar jūsu tiesības uz attiecīgā apzīmējuma izmantošanu.

Lūdzu ņemt vērā, ka aprakstītā ārpustiesas strīdu alternatīvā risināšanas procedūra būs pieejama pēc pakalpojumu sniedzēja, kas specializējas domēna vārdu un intelektuālā īpašuma tiesību strīdu risināšanā, apstiprināšanas un elektroniskās strīdu risināšanas sistēmas izveides.

Kad var rasties strīds par domēna vārdu?

Domēna vārda lietotājam ir pienākums ievērot domēna vārda reģistrācijas noteikumus, kas ir domēna vārda lietošanas līguma sastāvdaļa. Piesakot domēna vārdu reģistrācijai, jāpārliecinās, ka netiek pārkāptas vai aizskartas trešās puses tiesības, piemēram, preču zīmes īpašnieka tiesības reģistrēt atbilstoša nosaukuma domēna vārdu.

Strīds var rasties situācijās, kad domēna vārda pieteicējs nav pārliecinājies par iespējamo tiesību aizskārumu vai negodprātīgi veic tāda domēna vārda reģistrāciju, kas aizskar trešās puses tiesības.

Kas ir strīdu alternatīva risināšana (SAR)?

Strīdu alternatīva risināšana ir strukturēts process, kurā neitrāla trešā puse (eksperts) izvērtē domēna vārda lietotāja un sūdzības iesniedzēja argumentus un pierādījumus un pēc tam pieņem saistošu lēmumu. Šis lēmums tiek balstīts uz pierādījumiem un piemērojamiem noteikumiem.

Strīdu alternatīva risināšana bieži tiek izmantota kā tiesvedības aizstājējs, lai ātrāk atrisinātu radušos strīdu.

Kādas ir SAR priekšrocības un ierobežojumi?

Strīdu alternatīva risināšana piedāvā vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālo tiesvedību, tostarp:

  • ātrāku strīda izšķiršanas laiku - lēmums tiek pieņemts dažu mēnešu laikā;
  • ātru un efektīvu pieņemto lēmumu izpildi neatkarīgi no jurisdikcijas, kurā atrodas kāda no iesaistītajām pusēm.

Tomēr ne visiem strīdiem ir iespējams piemērot strīdu alternatīvu risināšanu.

Kādi ir SAR izmantošanas priekšnoteikumi?

Strīdu alternatīvu risināšanu iespējams izmantot domēna vārdu strīdos, kas atbilst šādiem trim priekšnoteikumiem:

  • domēna vārds ir identisks vai sajaucami līdzīgs sūdzības iesniedzēja Latvijā aizsargātām tiesībām (piemēram, preču zīmei, ģeogrāfiskās izcelsmes norādei vai uzņēmuma nosaukumam),
  • domēna vārda lietotājam nav tiesību vai likumīgu interešu attiecībā uz domēna vārdu, un
  • domēna vārds ir reģistrēts vai tiek izmantots negodprātīgi.

Kas un kad nodrošinās SAR?

Strīdu alternatīvu risināšanu nodrošinās .LV reģistra apstiprināts pakalpojuma sniedzējs. Ir uzsākts sagatavošanās process pakalpojuma sniedzēja izvēlei, un pēc pakalpojuma sniedzēja apstiprināšanas NIC tīmekļa vietnē būs pieejama papildu informāciju.

Plānots, ka 2024.gada sākumā ārpustiesas strīdu alternatīva risināšanas pakalpojuma sniedzējs uzsāks pakalpojuma nodrošināšanu.

Kas ieceļ SAR ekspertus?

Ekspertus ieceļ strīdu alternatīva risināšana pakalpojuma sniedzējs. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt, ka lietas izlemj tikai neatkarīgi un objektīvi eksperti. Ekspertu saraksts būs publiski pieejams. Ja rodas interešu konflikts, ekspertam ir jāatsakās no dalības attiecīgā strīda risināšanā.

Kādas būs SAR izmaksas?

Strīdu alternatīvu risināšanas izmaksas pamatā sastāvēs no Pakalpojuma sniedzēja noteiktās maksas par strīdu risināšanu. Pēc Pakalpojuma sniedzēja apstiprināšanas publicēsim Pakalpojuma sniedzēja cenrādi.

Papildu izmaksas rodas, ja puse strīda risināšanai piesaista citas personas, kas sniedz individuālu juridisko palīdzību un konsultācijas attiecīgajai pusei.

Vai SAR ierobežo personas tiesības vērsties tiesā?

Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un tiesības uz taisnīgu tiesu ir pamattiesības, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā. Tādēļ strīdu alternatīvas risināšanas procedūra nav veidot tā, lai tā aizstātu tiesas procedūras, un neatņem tiesības pusēm vērsties tiesā pēc tiesiskās aizsardzības. Tomēr vēršanās tiesā var neapturēt strīdu alternatīvas risināšanas procesu.

Kā uzsākt SAR procedūru?

Strīdu alternatīvas risināšanas procedūra tiek uzsākta, ja Pakalpojuma sniedzējs saņem atbilstoši prasībām noformulētu sūdzību par .LV reģistrētu domēna vārdu.

Kādi ierobežojumi tiek piemēroti domēna vārdam, ja uzsākta SAR procedūra?

Pēc procedūras uzsākšanas Reģistrs ierobežo strīdīgo domēna vārdu vai vārdus.

Domēna vārda ierobežošana izpaužas kā aizliegums mainīt domēna vārda lietotāja un reģistratūras informāciju.

Domēna vārda lietotājam tiek saglabātas tiesības pagarināt domēna vārda lietošanas tiesības, un ierobežojums neietekmē domēna vārda atrisi (DNS resolution), proti, domēna vārdam piesaistītie pakalpojumi, piemēram, tīmekļa vietne, e-pasta adrese, turpina darboties.

Kā tiek informēts strīdīgā domēna vārda lietotājs?

Atbilstoši Noteikumiem par .LV domēna vārdu strīdu risināšanas politiku, pēc strīdīgā domēna vārda vai vārdu ierobežošanas Pakalpojuma sniedzējs sazinās ar domēna vārda lietotāju, par kura lietošanā esošu domēna vārdu vai domēna vārdiem ir saņemta sūdzība.

Atgādinām, ka, lai domēna vārda lietotājs izmantotu savas tiesības piedalīties strīdu alternatīvas risināšanas procedūrā, ir svarīgi Reģistrā uzturēt aktuālu e-pasta adresi. Saziņa starp pusēm un Pakalpojuma sniedzēju notiek ar e-pasta starpniecību.

Vai domēna vārda lietotājam ir jāsniedz atbilde, ja uzsākta SAR procedūra?

Ja domēna vārda lietotājs uzskata, ka viņam ir tiesības uz domēna vārdu, domēna vārda lietotājam ir jāatbild uz sūdzību un jāsniedz pierādījumi, lai saglabātu apstrīdētā domēna vārda vai vārdu reģistrāciju un lietošanas tiesības.

Lūdzam ņemt vērā, ka risinājums strīdu alternatīvas risināšanas procedūrā tiks pieņemts neatkarīgi no tā, vai strīdīgā domēna vārda lietotājs atbildēs uz sūdzību vai nē. Nosacījums, ka sūdzību var atrisināt arī tad, ja nav saņemta atbilde no domēna vārda lietotāja, ir atrodama Noteikumu 5.5. punktā.

Kādi var būt SAR procedūras risinājumi?

Strīdu alternatīvas risināšanas procedūras ietvaros sūdzības iesniedzējs var prasīt:

  • domēna vārda lietošanas tiesību nodošanu sūdzības iesniedzējam vai
  • domēna vārda lietošanas tiesību dzēšanu.

Tāpat procedūras ietvaros ir pieejams izlīgums, kur puses vienojas par risinājumu.

Kā iesniegt SAR sūdzību?

Sūdzības varēs iesniegt pēc tam, kad strīdu alternatīva risināšanas pakalpojuma sniedzējs uzsāks pakalpojuma nodrošināšanu.

Pirms strīdu alternatīvu risināšanas sūdzības iesniegšanas vienmēr rūpīgi izlasiet:

Pārliecinieties, ka jūsu sūdzība atbilst trim strīdu alternatīvu risināšanas prasībām:

  • Jums ir tiesības (piemēram, preču zīme, ģeogrāfiskās izcelsmes norāde vai uzņēmuma nosaukums), kas ir juridiski atzītas Latvijā;
  • esošais domēna vārda lietotājs negodprātīgi reģistrējis vai lieto domēna vārdu, un
  • esošajam domēna vārda lietotājam nav tiesību vai likumīgas intereses uz domēna vārdu.

Sūdzība jāraksta, ievērojot Noteikumu par .LV domēna vārdu strīdu risināšanas politiku 3. punktu.

Kā sagatavot atbildi uz saņemto SAR sūdzību?

Pirms atbildes iesniegšanas strīdu alternatīvu risināšanas procedūrā vienmēr rūpīgi izlasiet:

Domēna vārda lietotājam jāatbild uz sūdzībā iekļautajiem apgalvojumiem un iebildumiem un jāiekļauj visi pamatojumi, lai domēna vārda lietotājs saglabātu apstrīdētā (-o) domēna(-u) vārda(-u) reģistrāciju un lietošanas tiesības.

Atbildi uz sūdzību jāraksta, ievērojot Noteikumu par .LV domēna vārdu strīdu risināšanas politiku 5. punktu.