Izmaiņas domēna vārdu maksātājiem

Izmaiņas domēna vārdu maksātājiem

NIC uzsāk darbu pie jaunas domēna vārdu reģistrācijas kārtības ar samazinātu apstrādāto datu apjomu. Šajā rakstā skaidrojam, kādi dati par domēna vārdu tiek apstrādāti un kādas izmaiņas datu apstrādē gaidāmas šajā gadā.

.LV plānotās izmaiņas jaunā personas datu apstrādes regulējuma gaismā.

“Integrēta datu aizsardzība un privātums pēc noklusējuma” ir viens no Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk VDAR) nosacījumiem, kas daudziem datu pārziņiem, tai skaitā, NIC, domājot par piedāvāto pakalpojumu attīstību, licis izvērtēt datu apstrādes kārtību un apjomu.

Jau 2018. gadā NIC veica virkni datu minimizēšanas pasākumu, tai skaitā, samazināja Whois pakalpojumā pieejamo fizisko personu datu apjomu (vairāk lasiet šeit).

Plānojot augstākā līmeņa domēna .LV un domēna vārdu reģistrācijas pakalpojumu turpmāko attīstību, 2019. gada laikā, veicot datu minimizēšanu un citus normatīvajos aktos paredzētos pasākumus, NIC atteiksies no lomas „maksātājs“ un turpmāk rēķinus izrakstīs domēna vārda lietotājiem.

Plānotās izmaiņas ļaus:

  • samazināt .LV reģistrā apstrādāto datu apjomu,
  • vienkāršot un paātrināt domēna vārdu pieteikšanu,
  • atvieglot klientiem domēna vārdu pārvaldīšanu,
  • vienkāršot datu apjoma precizitātes un aktualitātes nodrošināšanu.

Kā NIC šobrīd apkopo un apstrādā datus?

Ja izmantojat reģistratūras pakalpojumus, .LV reģistrā tiek saņemti dati tikai par Jums kā domēna vārda lietotāju. Saskaņā ar līgumu, ko reģistratūra noslēgusi ar NIC, tā nodrošina gan maksātāja, gan tehniskās kontaktpersonas funkcijas. Tādēļ .LV reģistratūras un viņu klienti plānotās izmaiņas neizjutīs.

Ja Jūs domēna vārdus reģistrējat NIC klientu tiešsaistes sistēmā, tad .LV reģistrā katram domēna vārdam (domēna vārda līgumam), neskaitot tehnisko informāciju, ir piesaistīti šādi dati:

NIC kientu tiešsaistes sistēmas lietotājs
Fiziska persona:
Juridiska persona:
sistēmas lietotāja vārds -
parole -
Domēna vārda lietotājs
Fiziska persona:
Juridiska persona:
vārds, uzvārds nosaukums
personas kods reģistrācijas numurs
korespondences adrese korespondences adrese
deklarētā dzīvesvieta juridiskā adrese
e-pasts
Administratīvā kontaktpersona
tālrunis vārds, uzvārds
- e-pasts
- tālrunis
Maksātājs
Fiziska persona:
Juridiska persona:
vārds, uzvārds nosaukums
personas kods reģistrācijas numurs
korespondences adrese korespondences adrese
deklarētā dzīvesvieta juridiskā adrese
e-pasts
Maksātāja kontaktpersona
tālrunis vārds, uzvārds
- e-pasts
- tālrunis
Tehniskā kontaktpersona
Fiziska persona:
Juridiska persona:
vārds, uzvārds -
e-pasts -
tālrunis -

Kas mainīsies?

1997.gadā, kad .lv domēna vārdu reģistrācija un uzturēšana kļuva par maksas pakalpojumu, arī .LV domēna vārdu reģistrācijas pieteikumā, līdzīgi kā citu augstākā līmeņa domēnos, tika ieviesta “Maksātāja” loma. Atbilstoši 1997. gada 10. marta NIC noteikumu “Maksa par domēna vārda reģistrāciju” 4.1.punktam šī informācija tika izmantota, lai nosūtītu izrakstītos rēķinus.

Praksē, reģistrējot domēna vārdus saviem klientiem, reģistrācijas pieteikumā kā maksātājus sevi norādīja IT jomas pakalpojumu sniedzēji, starp tiem gan interneta pakalpojumu sniedzēji, mājaslapu izstrādātāji un citi IT jomas speciālisti. Saņemot rēķinus, šie pakalpojumu sniedzēji arī veica rēķinu apmaksu.

2009.gada novembrī NIC ieviesa Reģistra – Reģistratūru modeli. Lielākā daļa domēna vārdu reģistrācijas pakalpojumu sniedzēju, kas iepriekš domēna vārda līgumā bija norādīti kā maksātāji, slēdza ar NIC sadarbības līgumu par starpniekpakalpojumu sniegšanu, un kļuva par oficiālām .LV reģistratūrām.

2018.gadā NIC, veicot domēna vārda reģistrācijas kārtības un līguma noteikumu izvērtēšanu, konstatēja, ka aptuveni 9% .lv reģistrēto domēna vārdu domēna vārda lietotājs un maksātājs ir dažādas personas.

NIC, ņemot vērā VDAR nosacījumus, kā arī kopš 2009. gada pastāvošo Reģistra – Reģistratūru sadarbības modeli, vērtēja līgumā norādīto lomu/kontaktpersonu apjoma lietderību un secināja, ka tāda loma kā maksātājs nav nepieciešama domēna vārdu lietošanas tiesību pakalpojuma nodrošināšanai. Savukārt tādas personas kā domēna vārda lietotājs, tehniskā kontaktpersona un NIC Klientu tiešsaistes sistēmas lietotājs ir saglabājamas, jo šīs personas ir būtiskas un nepieciešamas līguma izpildei. Tiešajās reģistrācijās NIC slēdz civiltiesisku līgumu par domēna vārda reģistrēšanu un lietošanas tiesībām ar domēna vārda lietotāju. Tā kā domēna vārda lietotājam ir visplašākās pilnvaras līguma ietvaros, dzēšot līgumā norādīto “Maksātāja” lomu, domēna vārda lietotājs nezaudēs iespēju pilntiesīgi pārvaldīt sev reģistrētos domēna vārdus.

Pēc maksātāja lomas dzēšanas turpmāk rēķini par domēna vārda lietošanas tiesībām tiks izrakstīti un nosūtīti domēna vārda lietotājam. Tāpēc NIC iesaka izvērtēt .lv reģistrā un līgumā norādīto informāciju un savlaicīgi veikt izmaiņas, ja vēlaties mainīt domēna vārda lietotāju.

Īpašie gadījumi:

  • Ja esat domēna vārda maksātājs, kas sniedz domēna vārdu reģistrācijas pakalpojumus saviem klientiem, un arī turpmāk vēlaties maksāt par savu klientu domēna vārdiem, tad Jums ir nepieciešams kļūt par NIC sadarbības partneri - .LV Reģistratūru. .LV Reģistratūru priekšrocības.
  • Ja esat norādīts kā domēna vārda maksātājs, bet esat patiesais domēna vārda lietotājs, tad Jums ir jāvienojas ar .LV reģistrā norādīto domēna vārda lietotāju par lietošanas tiesību maiņu. Vairāk lasiet šeit.
  • Valsts un pašvaldību iestādēm kā domēna vārda lietotājs var būt tikai juridiskā persona vai pastarpinātās pārvaldes iestāde ar tiesībām slēgt līgumus, nevis iestādes struktūrvienība. Tāpēc vēršam Jūsu uzmanību, ka rēķinos būs norādīti tikai domēna vārda lietotāja rekvizīti.