NIC privātuma politika

Drukāt

NIC privātuma politika

LEJUPLĀDĒT PDF

Rīgā, 2018. gada 8. maijs (stājas spēkā 2018.gada 25.maijā) Grozījumi: stājas spēkā 2019.gada 22.maijā

Datu apstrādes pārzinis

1. Augstākā līmeņa domēna .LV reģistra uzturētājs ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļa (turpmāk – NIC). Augstākā līmeņa domēna .LV reģistra personas datu apstrādes pārzinis ir:

Nosaukums Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Zinātniskās institūcijas reģistrācijas numurs 381013
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 90002111761
Adrese Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459, Latvija
Tālruņa numurs +371 67085858
E-pasta adrese
dns@nic.lv

Datu aizsardzības speciālists

2. NIC datu aizsardzības speciālists - tel.nr. +371 67085858, e-pasts dns@nic.lv

Datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Līguma izpilde atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktam.

3. NIC veic Jūsu datu apstrādi, lai noslēgtu līgumu par .LV domēna vārda lietošanas tiesībām un nodrošinātu līguma saistību izpildi. Līgumu nav iespējams noslēgt, neapstrādājot personas datus, jo atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma 1404.pantam katrā tiesiskā darījumā jāņem vērā tā dalībnieki.

4. NIC tīmekļa vietnes sīkdatnes tiek apstrādātas, lai nodrošinātu pakalpojuma saņemšanu NIC Klientu tiešsaistes sistēmā. Vairāk lasiet Sīkdatņu politikā.

Juridisks pienākums atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktam.

5. NIC var apstrādāt Jūsu datus, ja tas ir vajadzīgs, lai izpildītu uz NIC attiecināmu juridisku pienākumu, piemēram, saskaņā ar normatīvajiem aktiem saņemts pieprasījums izpaust Jūsu personas datus valsts pārvaldes iestādēm.

6. NIC tīmekļa vietne reģistrē Jūsu pieprasījumus. Auditācijas pieraksti nepieciešami, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu, pakalpojumu drošību un informācijas tehnoloģiju drošības apdraudējumu savlaicīgu novēršanu, kā arī apdraudējuma pārvarēšanu un tā seku likvidēšanu.

Iespējamie datu saņēmēji

7. NIC ir tiesības izpaust personas datus:

7.1 ja informāciju par personas datiem pieprasa pats datu subjekts un NIC ir iespēja pārliecināties par informācijas pieprasītāja identitāti.

7.2 ja informāciju par personas datiem rakstiski pieprasa pilnvarotas valsts vai pašvaldību iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

8. Fiziska persona ir tiesīga pieprasīt NIC informāciju par trešajām personām, kas saņēmušas informāciju par šo fizisko personu, ja vien Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

9. Pēc domēna vārda lietotāja pieprasījuma NIC ir tiesības nodot datus domēna vārda lietotāja izvēlētai Reģistratūrai.

Piekļuve saviem personas datiem un datu pārnesamība

10. Saviem datiem Jūs varat piekļūt, kā arī izdarīt labojumus, izmantojot NIC Klientu tiešsaistes sistēmu, klātienē NIC Klientu apkalpošanas centrā vai sūtot pieprasījumu uz pasta adresi Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459, Latvija. NIC datus izsniedz pēc tam, kad veikta datu pieprasītāja identifikācija un autorizācija.

11. Jums ir tiesības saņemt NIC rīcībā esošos datus par sevi mašīnlasāmā formā.

Datu labošana, dzēšana vai apstrādes ierobežošana

12. Jūs esat atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu datu nodrošināšanu gan slēdzot līgumu, gan līguma izpildes laikā. Ja līgumu slēdz, izmantojot Reģistratūru pakalpojumus, tad Jūs sniedzat Reģistratūrai patiesus, spēkā esošus un pilnīgus datus.

13. Datu izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums nekavējoties atjaunot datus, ziņojot NIC vai savai Reģistratūrai par nepieciešamajām izmaiņām.

14. Konstatējot, ka Jūsu dati ir nepatiesi, novecojuši vai nepilnīgi, NIC nosūta aicinājumu līdz noteiktam termiņam veikt labojumus. Ja atbilde netiek sniegta vai dati netiek atjaunoti, vai arī tiek konstatēts, ka dati ir nepatiesi, NIC ir tiesības izbeigt līgumu par domēna vārda lietošanas tiesībām.

15. Ja Jūs esat domēna vārda lietotājs un iebilstat pret personas datu apstrādi, NIC izbeidz līgumu, jo personas datu apstrāde ir nepieciešama konkrētā līguma noslēgšanai un izpildei.

16. Kārtība par atteikšanos no kontaktpersonas statusa noteikta NIC Klientu tiešsaistes sistēmas lietošanas noteikumos.

Datu glabāšanas ilgums

17. Pārzinis ir atvasināta publiska persona, kurai ir saistoši normatīvie akti par nacionālo dokumentāro mantojumu, tāpēc personas dati tiek glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā, Arhīvu likumā, noteikto kārtību.

18. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu, bet ne ilgāk par diviem gadiem pēc ieraksta izdarīšanas.

19. NIC Klientu tiešsaistes sistēmas sīkdatnes tiek dzēstas pēc sesijas beigām vai pēc 30 minūšu dīkstāves.

Sūdzības iesniegšana

20. Fiziskai personai ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei par iespējamo personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Politikas grozījumi

21. NIC privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. NIC visas NIC privātuma politikas izmaiņas publicēs www.nic.lv interneta vietnē, sniedzot īpašu paziņojumu par izmaiņām