NIC Klientu tiešsaistes sistēmas lietošanas noteikumi

Drukāt

NIC Klientu tiešsaistes sistēmas lietošanas noteikumi

LEJUPLĀDĒT PDF

Rīgā, 2009. gada 5. janvāris Grozījumi: 2019. gada 22. maijs

 1. Lietotie termini

  1. Domēna vārda administrēšana – augstākā līmeņa domēnā .lv reģistrēto domēna vārdu administratīvās un tehniskās informācijas apstrāde, ko veic Sistēmas lietotājs atbilstoši savam statusam domēna vārdu reģistrā.
  2. Lietotāja vārds – Sistēmas lietotāja izvēlēts vai NIC piešķirts unikāls vārds Sistēmas lietotāja identifikācijai Sistēmā.
  3. Parole – tikai Sistēmas lietotājam zināma simbolu virkne, kas tiek izmantota lietotāja autentifikācijai Sistēmā.
  4. Reģistrēšanās Sistēmā – Sistēmas pieejai nepieciešamā lietotāja vārda un paroles iegūšana, kas notiek, aizpildot reģistrācijai nepieciešamos datus (personas vārds, uzvārds, kontaktinformācija) un apstiprinot piekrišanu šiem noteikumiem.
  5. Sistēma – NIC Klientu tiešsaistes sistēma, kurā reģistrēti sistēmas lietotāji var pieteikt reģistrācijai jaunus domēna vārdus un veikt reģistrēto domēna vārdu administrēšanu.
  6. Sistēmas lietotājs – fiziska persona, kas ir reģistrējusies Sistēmā.
  7. Pārējiem terminiem, kas izmantoti NIC Klientu tiešsaistes sistēmas lietošanas noteikumos, ir tāda pati nozīme, kāda tā lietota Domēna vārdu lietošanas noteikumos augstākā līmeņa domēnā .lv.
 2. Noteikumu mērķis

  1. Šo Sistēmas lietošanas noteikumu (turpmāk tekstā – Noteikumi) mērķis ir noteikt Sistēmas lietotāja un NIC saistības attiecībā uz Sistēmas lietošanu.
 3. Vispārīgie noteikumi

  1. Ar Sistēmu saistītie pakalpojumi ir pieejami tīmekļa vietnē www.nic.lv 24 stundas diennaktī, izņemot:

   1. gadījumus, kas iestājušies no NIC neatkarīgu apstākļu dēļ;

   2. Sistēmas profilakses un uzlabošanas darbu laikā.

  2. Sistēmas lietotājs ir fiziska persona, kas darbojas savā vai tās personas vārdā, ko tā pārstāv uz pilnvarojuma pamata.

  3. Katrai domēna vārda kontaktpersonai ir tiesības reģistrēties Sistēmā, lai operatīvi veiktu datu atjaunošanu un maiņu.

  4. Sistēmas lietotāja reģistrācija Sistēmā notiek:

   1. Tieši – personai aizpildot reģistrācijai nepieciešamos datus tīmekļa vietnē www.nic.lv un apstiprinot apņemšanos ievērot Noteikumus. Pēc apstiprinājuma saņemšanas Sistēma uz personas norādīto e-pastu nosūta vēstuli par reģistrāciju Sistēmā. Lai pabeigtu reģistrāciju, tā 48 stundu laikā jāapstiprina, izmantojot e-pasta vēstulē norādīto unikālo vietni.

   2. Pastarpināti – ja cits Sistēmas lietotājs, veicot domēna vārda reģistrāciju vai tā administrēšanu, norāda citu personu kā domēna vārda kontaktpersonu, tad attiecīgai personai Sistēma uz norādīto e-pastu nosūta vēstuli par iespēju reģistrēties Sistēmā. Lai veiktu reģistrāciju, izmantojot vēstulē norādīto unikālo vietni, 48 stundu laikā jāapstiprina apņemšanos ievērot Noteikumus un jāizveido, lietotāja vārds un parole.

  5. Sistēmas lietotājs Sistēmai pieslēdzas ar savu lietotāja vārdu un paroli. Sistēmas lietotāja izvēlētais lietotāja vārds un parole ir konfidenciāla informācija, kuru Sistēmas lietotājs apņemas neizpaust un padarīt nepieejamu trešajām personām.

  6. Informāciju par Sistēmu un Noteikumiem var saņemt:

   1. NIC tīmekļa vietnē www.nic.lv;

   2. zvanot uz NIC klientu apkalpošanas tālruni 67085858;

   3. rakstot e-pastu ar informācijas pieprasījumu uz dns@nic.lv;

   4. sūtot iesniegumu par informācijas pieprasījumu uz pasta adresi LU MII, Raiņa bulv. 29, Rīga LV-1459.

 4. Sistēmas lietotāja tiesības un pienākumi

  1. Domēna vārda administrēšanu drīkst veikt tikai tas Sistēmas lietotājs, kurš ir domēna vārdam piesaistītā kontaktpersona. Katrai kontaktpersonai atkarībā no tās statusa (domēna vārda lietotājs, administratīvā kontaktpersona, tehniskā kontaktpersona) piešķirtas tiesības veikt darbības ar attiecīgo domēna vārdu. Statusam atbilstošās tiesības realizētas Sistēmā atbilstoši pielikumā Nr. 1 norādītajam apjomam.

  2. Sistēmas lietotājs apņemas:

   1. reģistrējoties un lietojot Sistēmu, sniegt patiesu, spēkā esošu un pilnīgu informāciju. Informācijas izmaiņu gadījumā Sistēmas lietotājam ir pienākums veikt datu atjaunošanu Sistēmā vai, ja tas nav iespējams, nekavējoties ziņot NIC par nepieciešamajām izmaiņām;

   2. glabāt drošībā konfidenciālu informāciju, kura saistīta ar Sistēmas lietošanu, kā arī regulāri mainīt paroli. Ieteicamais paroles maiņas intervāls – 3 mēneši. Pastāvot aizdomām par lietotāja vārda un paroles neautorizētu izmantošanu, Sistēmas lietotājam ir pienākums informēt NIC par nepieciešamību bloķēt Sistēmas lietotāju;

   3. neveikt darbības, kas būtu vērstas pret Sistēmas drošību. Pārkāpuma gadījumā NIC patur tiesības vienpusēji liegt Sistēmas lietotājam pieeju Sistēmai;

   4. izmantojot Sistēmā iegūtos datus, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, t.sk. Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Autortiesību likumu;

   5. uzņemties pilnu atbildību par darbībām, kas veiktas Sistēmā, izmantojot Sistēmas lietotāja atbilstošo lietotāja vārdu un paroli, un sekām, kas radušās šo darbību rezultātā.

  3. Sistēmas lietotājs ir atbildīgs par izvēlēto un Sistēmā norādīto e-pasta adrešu pareizību, pieejamību un drošību.

  4. Piekrītot Noteikumiem, Sistēmas lietotājs piekrīt tā sniegto personas datu apstrādei ar Sistēmu saistīto pakalpojumu sniegšanai.

  5. Sistēmas lietotajam ir tiesības:

   1. izmantot Sistēmu un tajā iekļautos pakalpojumus;

   2. pieteikt reģistrācijai jaunus domēna vārdus un veikt domēna vārdu administrēšanu atbilstoši savam statusam domēna vārdu reģistrā, ievērojot Domēna vārdu lietošanas noteikumus augstākā līmeņa domēnā .lv.

   3. nosūtīt NIC informāciju par pamanītajām nepilnībām vai neprecizitātēm Sistēmā;

   4. veikt citas darbības, kas ir saskaņā ar Noteikumiem.

 5. NIC tiesības un pienākumi

  1. NIC apņemas:

   1. nodrošināt ar Sistēmu saistīto pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Noteikumiem, Domēna vārdu lietošanas noteikumiem augstākā līmeņa domēnā .lv un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

   2. identificēt Sistēmas lietotāju Sistēmā atbilstoši Noteikumiem;

   3. bloķēt piekļuvi Sistēmai, ja ir saņemts rakstisks pieprasījums no Sistēmas lietotāja.

  2. NIC ir tiesības bloķēt Sistēmas lietotāja piekļuvi Sistēmai, ja NIC ir konstatējis Sistēmas lietošanu, ar kuru tiek pārkāpti Noteikumi.

  3. NIC ir tiesības mainīt ar Sistēmas saistīto pakalpojumu apjomu, veidu un to sniegšanas kārtību, izmaiņas publicējot tīmekļa vietnē www.nic.lv ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms to stāšanās spēkā.

  4. NIC nav atbildīgs par bojājumiem un traucējumiem Sistēmas darbībā, ja to cēlonis ir Sistēmas lietotāja nekorektas darbības, kuras no NIC puses ir atļautas, bet kuru rezultāts ir kļūdaina domēna vārda tehniskā informācija vai nepareizi domēna vārda kontaktpersonas dati. NIC nav atbildīgs par NIC vai Sistēmas izsūtīto e-pasta ziņojumu nesaņemšanu, ja tam par iemeslu ir nepareiza Sistēmas lietotāja e-pasta konfigurācija vai tīkla vai serveru noslodze.

 6. Datu maiņa

  1. Sistēmā un Reģistrā tiek saglabāta informācija, kas nepieciešama, lai varētu nodrošināt domēna vārda darbību.

  2. Sistēmas lietotājs veic domēna vārdam piesaistīto datu maiņu atbilstoši šiem Noteikumiem un domēna vārda kontaktpersonas statusam, kas noteikts Noteikumu 6.4., 6.5. un 6.6. punktos un Pielikumā Nr.1, kā arī atbilstoši Sistēmā atļautajām darbībām.

  3. Datu maiņu var veikt Sistēmā vai, nosūtot e-pasta pieprasījumu uz dns@nic.lv no kontaktpersonas e-pasta adreses.

  4. Atsevišķās situācijās, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar domēna vārda atsavināšanu, ir nepieciešams saņemt rakstveida apstiprinājumu no domēna vārda lietotāja.

  5. Datu maiņu iespējams veikt tikai tādiem domēna vārdiem, kuriem nav uzlikts aizliegums veikt izmaiņas (Domēna vārda lietošanas tiesību ierobežošana).

  6. Domēna vārda lietotāja statusu iegūst fiziska persona, juridiska persona vai cita veida organizācija, kas Reģistrā ir norādīta kā domēna vārda lietotājs. Domēna vārda lietotājs ir līgumslēdzēja puse, kurai ir atļautas visas Noteikumu Pielikumā Nr.1 norādītās darbības norādītajā izmaiņu veikšanas kārtībā.

  7. Domēna vārda administratīvās kontaktpersonas statusu iegūst.

   1. domēna vārda lietotājs, ja domēna vārda lietotājs ir fiziska persona. Šājā gadījumā persona var atteikties no administratīvās kontaktpersonas statusa, tikai atsakoties no domēna vārda lietotāja statusa.

   2. domēna vārda lietotāja pilnvarota fiziskā persona, ja domēna vārda lietotājs ir juridiska persona vai cita veida organizācija.

  8. Domēna vārda tehniskās kontaktpersonas

   1. statusu iegūst domēna vārda lietotāja pilnvarota fiziska persona, ja domēna vārda tehniskā kontaktpersona atsakās būt par konkrētā domēna vārda tehnisko kontaktpersonu, par tehnisko kontaktpersonu kļūst domēna vārda administratīvā kontaktpersona.
 7. Autortiesības un blakustiesības

  1. Visas tiesības un dokumentācija, kas saistītas ar Sistēmas satura atainošanu, Sistēmas izstrādi, papildināšanu, t.sk. papildu pakalpojumu izstrādi un lietošanu, pieder NIC.

  2. Sistēmas lietotājs nedrīkst kopēt, atsavināt, darīt pieejamu trešajām personām datu bāzes saturu bez rakstiskas saskaņošanas ar NIC.

 

Pielikums Nr.1.

Administratīvā kontaktpersona

Atļautās darbības Izmaiņu veikšanas kārtība / veids
mainīt savus personīgos datus: tālruņa, faksa numuru, e-pasta adresi, pasta adresi Sistēma, e-pasts vai rakstveida iesniegums
mainīt domēna vārda tehnisko kontaktpersonu Sistēma, e-pasts vai rakstveida iesniegums
mainīt domēna vārda tehniskos datus Sistēma, e-pasts vai rakstveida iesniegums
mainīt apmaksas periodu Sistēma, e-pasts vai rakstveida iesniegums
veikt domēna vārda lietošanas tiesību nodošanu Domēna vārda lietotāja rakstveida iesniegums
veikt domēna vārda reģistrācijas atcelšanu Domēna vārda lietotāja rakstveida iesniegums
mainīt savus personīgos datus: fiziskām personām - vārdu, uzvārdu, juridiskām personām, citam personām – nosaukumu, administratīvo kontaktpersonu Domēna vārda lietotāja rakstveida iesniegums

Tehniskā kontaktpersona

Atļautās darbības Izmaiņu veikšanas kārtība / veids
mainīt domēna vārda tehniskos datus Sistēma, e-pasts
atteikties no sava statusa Sistēma, e-pasts
mainīt savus personīgos datus: tālruņa numurs, e-pasts Sistēma, e-pasts