NIC Klientu tiešsaistes sistēmas lietošanas noteikumi

Drukāt

NIC Klientu tiešsaistes sistēmas lietošanas noteikumi

Rīgā, 2009. gada 5. janvāris

 1. Lietotie termini

  Domēna vārds – pēc noteiktiem principiem veidotas un ar punktu atdalītas simbolu virknes, kas reprezentē ciparisku tīkla adresi.

  Domēna vārda administrēšana – augstākā līmeņa domēnā .lv reģistrēto domēna vārdu administratīvās un tehniskās informācijas apstrāde, ko veic Sistēmas lietotājs atbilstoši savam statusam domēna vārdu reģistrā.

  Domēna vārdu reģistrs – visu .lv augstākā līmeņa domēnā reģistrēto domēna vārdu datu bāze.

  Lietotāja vārds – Sistēmas lietotāja izvēlēts vai NIC piešķirts unikāls vārds Sistēmas lietotāja identifikācijai Sistēmā.

  NIC – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļa, domēna vārdu reģistra turētājs.

  Parole – tikai Sistēmas lietotājam zināma simbolu virkne, kas tiek izmantota lietotāja autentifikācijai Sistēmā.

  Reģistrēšanās Sistēmā – Sistēmas pieejai nepieciešamā lietotāja vārda un paroles iegūšana, kas notiek, aizpildot reģistrācijai nepieciešamos datus (personas vārds, uzvārds, kontaktinformācija) un apstiprinot piekrišanu šiem noteikumiem.

  Sistēma – NIC Klientu tiešsaistes sistēma, kurā reģistrēti sistēmas lietotāji var pieteikt reģistrācijai jaunus domēna vārdus un veikt reģistrēto domēna vārdu administrēšanu.

  Sistēmas lietotājs – fiziska persona, kas ir reģistrējusies Sistēmā.

 2. Noteikumu mērķis

  Šo Sistēmas lietošanas noteikumu (turpmāk tekstā – Noteikumi) mērķis ir noteikt Sistēmas lietotāja un NIC saistības attiecībā uz Sistēmas lietošanu.

 3. Vispārīgie noteikumi

  1. Ar Sistēmu saistītie pakalpojumi ir pieejami interneta vietnē www.nic.lv 24 stundas diennaktī, izņemot:

   1. gadījumus, kas iestājušies no NIC neatkarīgu apstākļu dēļ;

   2. Sistēmas profilakses un uzlabošanas darbu laikā.

  2. Sistēmas lietotājs ir fiziska persona, kas darbojas savā vai tās personas vārdā, ko tā pārstāv uz pilnvarojuma pamata.

  3. Katrai domēna vārda kontaktpersonai ir tiesības reģistrēties Sistēmā, lai operatīvi veiktu datu atjaunošanu un maiņu.

  4. Sistēmas lietotāja reģistrācija Sistēmā notiek:

   1. Tieši – personai aizpildot reģistrācijai nepieciešamos datus www.nic.lv un apstiprinot apņemšanos ievērot Noteikumus. Pēc apstiprinājuma saņemšanas Sistēma uz personas norādīto e-pastu nosūta vēstuli par reģistrāciju Sistēmā. Lai pabeigtu reģistrāciju, tā 48 stundu laikā jāapstiprina, izmantojot e-pasta vēstulē norādīto unikālo vietni.

   2. Pastarpināti – ja cits Sistēmas lietotājs, veicot domēna vārda reģistrāciju vai tā administrēšanu, norāda citu personu kā domēna vārda kontaktpersonu, tad attiecīgai personai Sistēma uz norādīto e-pastu nosūta vēstuli par iespēju reģistrēties Sistēmā. Lai veiktu reģistrāciju, izmantojot vēstulē norādīto unikālo vietni, 48 stundu laikā jāapstiprina apņemšanos ievērot Noteikumus, lietotāja vārds un parole.

  5. Sistēmas lietotājs Sistēmai pieslēdzas ar savu lietotāja vārdu un paroli. Sistēmas lietotāja izvēlētais lietotāja vārds un parole ir konfidenciāla informācija, kuru Sistēmas lietotājs apņemas neizpaust un padarīt nepieejamu trešajām personām.

  6. Informāciju par Sistēmu un Noteikumiem var saņemt:

   1. apmeklējot NIC mājas lapu www.nic.lv;

   2. zvanot uz NIC klientu apkalpošanas tālruni 67085858;

   3. rakstot e-pastu ar informācijas pieprasījumu uz dns@nic.lv;

   4. sūtot iesniegumu par informācijas pieprasījumu uz pasta adresi LU MII, Raiņa bulv. 29, Rīga LV-1459.

 4. Sistēmas lietotāja tiesības un pienākumi

  1. Domēna vārda administrēšanu drīkst veikt tikai tas Sistēmas lietotājs, kurš ir domēna vārdam piesaistītā kontaktpersona. Katrai kontaktpersonai atkarībā no tās statusa (domēna vārda lietotājs, administratīvā kontaktpersona, maksātajs, maksātāja kontaktpersona, tehniskā kontaktpersona) piešķirtas tiesības veikt darbības ar attiecīgo domēna vārdu. Statusam atbilstošās tiesības realizētas Sistēmā atbilstoši pielikumā Nr. 1 norādītajam apjomam.

  2. Sistēmas lietotājs apņemas:

   1. reģistrējoties un lietojot Sistēmu, sniegt patiesu, spēkā esošu un pilnīgu informāciju. Informācijas izmaiņu gadījumā Sistēmas lietotājam ir pienākums veikt datu atjaunošanu Sistēmā vai, ja tas nav iespējams, nekavējoties ziņot NIC par nepieciešamajām izmaiņām;

   2. glabāt drošībā konfidenciālu informāciju, kura saistīta ar sistēmas lietošanu, kā arī regulāri mainīt paroli. Ieteicamais paroles maiņas intervāls – 3 mēneši. Pastāvot aizdomām par lietotāja vārda un paroles neautorizētu izmantošanu, Sistēmas lietotājam ir pienākums informēt NIC par nepieciešamību bloķēt Sistēmas lietotāju;

   3. neveikt darbības, kas būtu vērstas pret Sistēmas drošību. Pārkāpuma gadījumā NIC patur tiesības vienpusēji liegt Sistēmas lietotājam pieeju Sistēmai;

   4. izmantojot Sistēmā iegūtos datus, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, t.sk. Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Autortiesību likumu;

   5. uzņemties pilnu atbildību par darbībām, kas veiktas Sistēmā, izmantojot Sistēmas lietotāja atbilstošo lietotāja vārdu un paroli, un sekām, kas radušās šo darbību rezultātā.

  3. Sistēmas lietotājs ir atbildīgs par izvēlēto un Sistēmā norādīto e-pasta adrešu pareizību, pieejamību un drošību.

  4. Piekrītot Noteikumiem, Sistēmas lietotājs piekrīt tā sniegto personas datu apstrādei ar Sistēmu saistīto pakalpojumu sniegšanai.

  5. Sistēmas lietotajam ir tiesības:

   1. izmantot Sistēmu un tajā iekļautos pakalpojumus;

   2. pieteikt reģistrācijai jaunus domēna vārdus un veikt domēna vārdu administrēšanu atbilstoši savam statusam domēna vārdu reģistrā, ievērojot Domēna vārdu lietošanas noteikumus augstākā līmeņa domēnā .lv.

   3. nosūtīt NIC informāciju par pamanītajām nepilnībām vai neprecizitātēm sistēmā;

   4. veikt citas darbības, kas ir saskaņā ar Noteikumiem.

 5. NIC tiesības un pienākumi

  1. NIC apņemas:

   1. nodrošināt ar Sistēmu saistīto pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Noteikumiem, Domēna vārdu lietošanas noteikumiem augstākā līmeņa domēnā .lv un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

   2. identificēt Sistēmas lietotāju Sistēmā atbilstoši Noteikumiem;

   3. bloķēt piekļuvi Sistēmai, ja ir saņemts rakstisks pieprasījums no Sistēmas lietotāja.

  2. NIC ir tiesības bloķēt Sistēmas lietotāja piekļuvi Sistēmai, ja NIC ir konstatējis Sistēmas lietošanu, ar kuru tiek pārkāpti Noteikumi.

  3. NIC ir tiesības mainīt ar Sistēmas saistīto pakalpojumu apjomu, veidu un to sniegšanas kārtību, izmaiņas publicējot interneta vietnē www.nic.lv ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms to stāšanās spēkā.

  4. NIC nav atbildīgs par bojājumiem un traucējumiem Sistēmas darbībā, ja to cēlonis ir Sistēmas lietotāja nekorektas darbības, kuras no NIC puses ir atļautas, bet kuru rezultāts ir kļūdaina domēna vārda tehniskā informācija vai nepareizi domēna vārda kontaktpersonas dati. NIC nav atbildīgs par NIC vai Sistēmas izsūtīto e-pasta ziņojumu nesaņemšanu, ja tam par iemeslu ir nepareiza Sistēmas lietotāja e-pasta konfigurācija vai tīkla vai serveru noslodze.

 6. Datu maiņa

  1. Domēna vārdu reģistrā un Sistēmā tiek saglabāta informācija, kas nepieciešama, lai varētu nodrošināt domēna vārda darbību.

  2. Sistēmas lietotājs veic domēna vārdam piesaistīto datu maiņu atbilstoši šiem Noteikumiem un domēna vārda kontaktpersonas statusu saskaņā ar punktiem 6.4. - 6.7. un Pielikumu Nr.1, kā arī atbilstoši Sistēmā atļautajām darbībām. Datu maiņu var veikt Sistēmā vai, nosūtot e-pasta pieprasījumu uz dns@nic.lv no kontaktpersonas e-pasta adreses. Atsevišķās situācijās, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar domēna vārda atsavināšanu, ir nepieciešams saņemt rakstveida apstiprinājumu no domēna vārda lietotāja.

  3. Datu maiņu iespējams veikt tikai tādiem domēna vārdiem, kuriem ar domēna vārda lietotāja rīkojumu nav uzlikts aizliegums veikt izmaiņas bez rakstveida iesnieguma.

  4. Domēna vārda lietotāja statuss.

   1. Domēna vārda lietotājs var būt fiziska persona, juridiska persona vai cita veida organizācija.
  5. Domēna vārda administratīvās kontaktpersonas statuss.

   1. Ja domēna vārda lietotājs ir fiziska persona, tad domēna vārda lietotājam tiek piešķirts administratīvās kontaktpersonas statuss. Šājā gadījumā persona var atteikties no administratīvās kontaktpersonas statusa, tikai atsakoties no domēna vārda lietotāja statusa.

   2. Ja domēna vārda lietotājs ir juridiska persona vai cita veida organizācija, tad administratīvā kontaktpersona ir domēna vārda lietotāja pilnvarota fiziskā persona.

  6. Domēna vārda maksātāja statuss.

   1. Domēna vārda maksātājs var būt fiziska persona, juridiska persona vai cita veida organizācija.

   2. Ja domēna vārda maksātājs atsakās būt par konkrētā domēna vārda maksātāju, nenorādot citu maksātāju, tad par maksātāju kļūst domēna vārda lietotājs, bet par maksātāja kontaktpersonu – administratīvā kontaktpersona.

  7. Domēna vārda tehniskās kontaktpersonas statuss.

   1. Domēna vārda tehniskā kontaktpersona ir domēna vārda lietotāja pilnvarota fiziska persona.

   2. Informācija par domēna vārda tehniskās kontaktpersonas veiktajām izmaiņām tiek nosūtīta uz e-pastu domēna vārda lietotājam;

   3. Ja domēna vārda tehniskā kontaktpersona atsakās būt par konkrētā domēna vārda tehnisko kontaktpersonu, par tehnisko kontaktpersonu kļūst domēna vārda administratīvā kontaktpersona.

 7. Autortiesības un blakustiesības

  1. Visas tiesības un dokumentācija, kas saistītas ar Sistēmas satura atainošanu, Sistēmas izstrādi, papildināšanu, t.sk. papildu pakalpojumu izstrādi un lietošanu, pieder NIC.

  2. Sistēmas lietotājs nedrīkst kopēt, atsavināt, darīt pieejamu trešajām personām datu bāzes saturu bez rakstiskas saskaņošanas ar NIC.

 

Pielikums Nr.1.

Domēna vārda administratīvā kontaktpersona

Atļautās darbības Izmaiņu veikšanas kārtība / veids
mainīt savus personīgos datus: tālruņa, faksa numuru, e-pasta adresi, pasta adresi Sistēma, e-pasts vai rakstveida iesniegums
mainīt domēna vārda maksātāju, tehnisko kontaktpersonu Sistēma, e-pasts vai rakstveida iesniegums
mainīt domēna vārda tehniskos datus Sistēma, e-pasts vai rakstveida iesniegums
mainīt apmaksas periodu Sistēma, e-pasts vai rakstveida iesniegums
veikt domēna vārda lietošanas tiesību nodošanu Rakstveida iesniegums
veikt domēna vārda reģistrācijas atcelšanu Rakstveida iesniegums
mainīt savus personīgos datus: fiziskām personām - vārdu, uzvārdu, juridiskām personām, citam personām – nosaukumu, administratīvo kontaktpersonu Rakstveida iesniegums

Domēna vārda maksātaja kontaktpersona

Atļautās darbības Izmaiņu veikšanas kārtība / veids
mainīt savus personīgos datus: tālruņa, faksa numuru, e-pasta adreses, pasta adresi Sistēma, e-pasts vai rakstveida iesniegums no domēna vārda maksātāja
mainīt rēķina saņemšanas veidu Sistēma, e-pasts vai rakstveida iesniegums no domēna vārda maksātāja
mainīt apmaksas periodu Sistēma, e-pasts vai rakstveida iesniegums no domēna vārda maksātāja
atteikties būt par maksātāju Sistēma, e-pasts vai rakstveida iesniegums no domēna vārda maksātāja
mainīt savus personīgos datus: fiziskām personām - vārdu, uzvārdu, juridiskām personām, citām personām – nosaukumu, maksātāja kontaktpersonu Rakstveida iesniegums

Tehniskā kontaktpersona

Atļautās darbības Izmaiņu veikšanas kārtība / veids
mainīt domēna vārda tehniskos datus Sistēma, e-pasts
atteikties no sava statusa Sistēma, e-pasts