Manas tiesības ir aizskartas. Kā man rīkoties?

Manas tiesības ir aizskartas. Kā man rīkoties?

.LV reģistrā ik pa laikam saņemam lūgumu palīdzēt, situācijās, kad interneta vietnē tās īpašnieks izvietojis saturu, kas aizskar citas personas tiesības vai intereses vai pats domēna vārda nosaukums ir citu personu tiesību aizskarošs. Kā šo problēmu risināt? Pie kurām iestādēm vērsties?

Domēna vārds un saturs

Brīdī, kad tiek reģistrēts izvēlētais nosaukums jeb domēna vārds, nolūks, kādam tas tiek reģistrēts, ir zināms tikai domēna vārda lietotājam. Turklāt lietotājs var mainīt izmantošanas veidu un adresē pieejamo saturu jebkurā domēna vārda dzīves cikla brīdī.

Būtiski, ka domēna vārda lietotājs ir atbildīgs ne tikai, lai izvēlētais domēna vārds neaizskar citu personu tiesības un likumīgās intereses, bet arī, lai domēna vārdam piesaistītie pakalpojumi, piemēram, interneta vietnes saturs, atbilst Latvijas normatīvo aktu prasībām. Normatīvajos aktos šos piesaistītos pakalpojumus sauc arī par informācijas sabiedrības pakalpojumiem.

Pastāv divu veidu pārkāpumi:

  1. domēna vārda nosaukums ir aizskarošs (piemēram, pirms domēna vārda reģistrēšanas cita persona ir reģistrējusi identisku preču zīmi);
  2. interneta tīklā pieejamais saturs ir aizskarošs (piemēram, interneta vietnē publicētais saturs pārkāpj autortiesības).

Kurš atbildīgs?

Ja pats domēna vārds pārkāpj citas personas tiesības, tad persona, ar kuru jāsazinās, ir domēna vārda lietotājs. Kāpēc? Tāpēc, ka tikai no domēna vārda lietotāja Jūs varēsiet noskaidrot, kāds ir domēna vārda reģistrācijas tiesiskais pamats.

Ja publicētais saturs pārkāpj normatīvos aktus, tad sākotnēji ir jāsaprot, kurš ir atbildīgs par šo saturu. Interneta vietnes īpašnieks un domēna vārda lietotājs visbiežāk ir viena un tā pati persona, bet tās var būt arī atšķirīgas personas. Gadījumos, kad domēna vārda lietotājs un interneta vietnes īpašnieks nav viena un tā pati persona, satura jautājumi primāri būtu jārisina, vēršoties pie interneta vietnes īpašnieka.

Satura pārkāpumu gadījumos ir jāizvērtē katra konkrētā situācija. Noziedzīgu nodarījumu gadījumos vēršanās pie interneta vietnes īpašnieka nebūtu pareizs risinājums, savukārt autortiesību gadījumos šāda komunikācija var būt noderīga un pat nepieciešama, lai varētu aizsargāt savas tiesības un ātri novērst aizskārumu.

Kā var palīdzēt .LV reģistra uzturētājs (NIC)?

NIC pieejams tāds pakalpojums kā WHOIS, ar kura palīdzību ir iespējams sazināties ar domēna vārda lietotāju. Ja domēna vārda lietotājs ir juridiska persona, WHOIS pieejama plaša informācija, turpretī, ja domēna vārda lietotājs ir fiziska persona, tādi dati kā vārds, uzvārds, adrese nav publiski pieejami.

Fiziskas personas datus NIC drīkst izpaust atbilstoši normatīvajam regulējumam valsts un pašvaldību amatpersonām.

Ja pastāv tiesību aizskārums, kāpēc NIC nedzēš domēna vārdu? Kā situāciju risināt?

Tāpat kā reālajā dzīvē arī interneta vidē tiesību pārkāpumu klāsts ir ļoti plašs un atšķirīgs, sākot no civiltiesiskiem strīdiem līdz pat noziedzīgiem nodarījumiem. Ja esat konstatējis savu tiesību aizskārumu, jums būtu jārīkojas līdzīgi kā gadījumos, kad tiesību aizskārums pastāv ārpus virtuālās vides. Ja saskaraties ar noziedzīgu nodarījumu, jūs vēršaties policijā, ja ir aizskartas patērētāju tiesības, Jūs vēršaties pie pārdevēja un strīdu gadījumos Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

NIC ir .LV interneta tīkla adrešu reģistra uzturētājs, kurš nodrošina to, lai reģistrētais .LV domēna vārds darbotos.

NIC kompetencē nav izvērtēt strīdus situācijas vai likumpārkāpumus, to dara citas kompetentās iestādes. Civiltiesisku strīdu gadījumos tā ir tiesa, publisko tiesību jomā tās ir valsts vai pašvaldību iestādes, bet krimināltiesību jautājumos ir jāiesaista policija.

NIC uzdevums šajā situācijā ir sniegt šīm iestādēm .LV reģistrā pieejamo informāciju. Kompetentā iestāde veic izvērtējumu un konstatē, vai pastāv tiesību aizskārums un pieņem lēmumu situācijas noregulēšanai. .LV reģistrs pēc kompetento iestāžu pieprasījuma var uzlikt aizliegumu mainīt domēna vārda lietotāju vai pat dzēst domēna vārdu. Tomēr jāņem vērā, ka ne visās situācijās domēna vārda dzēšana ir piemērots, atbilstošs un samērīgs risinājums. Piemēram, var būt situācijas, kad tiesību aizskārumu novēršanai pilnīgi pietiek ar satura izņemšana no interneta vietnes un domēna vārda dzēšana nemaz nav nepieciešama.