Maksātnespēja un domēna vārds

Maksātnespēja un domēna vārds

Maksātnespēja ir situācija, kad uzņēmums vai fiziska persona sastopas ar finansiālām grūtībām un nespēj nokārtot savas saistības ar citām personām. Lai gan maksātnespējas iestāšanās rada neērtības, tomēr šī procesa mērķis ir dot parādniekam iespēju atbrīvoties no neizpildītajām saistībām un fizisku personu gadījumā atgriezties maksātspējīgā statusā.

2020.gadā kopējais reģistrēto .LV augstākā līmeņa domēna vārdu skaits sasniedzis jau teju 130 tūkstošus. Lai gan domēna vārda lietošanas minimālais termiņš ir viens gads, tomēr kā liecina NIC apkopotā statistika domēna vārdi lielākoties tiek lietoti gadiem ilgi. Tāpēc neizbēgami, ka arī daļa no domēna vārdu lietotājiem ir personas, kuras saskaras ar maksātnespējas procesu. Bieži tām, atgriežoties maksātspējīgā statusā vai maksātnespējas procesa laikā, ir nepieciešamība izmantot jau iepriekš veidoto un aizsargāto sava zīmola digitālo identitāti (domēna vārdu) un turpināt uzrunāt savus klientus un sadarbības partnerus, izmantojot viņiem labi zināmo mājas lapas un e-pasta adresi. Tādēļ sava domēna vārda saglabāšana, kļūst par nozīmīgu jautājumu arī maksātnespējas procesa laikā.

Kas notiek ar domēna vārdu, kad iestājas maksātnespējas process?

Domēna vārds, kā ierasts, ir aktīvs līdz tā apmaksas termiņa beigām. Ja domēna vārda apmaksas termiņš tuvojas beigām un tā lietotājam ir iestājies maksātnespējas process, NIC izraksta jaunu priekšapmaksas rēķinu par nākamo lietošanas periodu. Ja rēķina apmaksa tiek veikta, domēna vārda lietošana turpinās kā ierasts.

Ja rēķins par domēna vārda lietošanas tiesībām nav apmaksāts (arī pēc atkārtota brīdinājuma par rēķina neapmaksāšanu nosūtīšanas), NIC atslēdz domēna vārda tehnisko informāciju, kas faktiski nozīmē, ka domēna vārdam piesaistītie pakalpojumi, tai skaitā tīmekļa vietne un e-pasts pārstāj strādāt. Pēc domēna vārda atslēgšanas tiek piemērots 30 dienu pārejas periods, kad domēna vārds nestrādā, bet esošajam domēna vārda lietotājam vēl ir iespēja atjaunot domēna vārda darbību, apmaksājot rēķinu. Taču, ja arī 30 dienu periodā rēķins netiek apmaksāts, domēna vārds tiek dzēsts, un tas kļūst brīvi pieejams jaunai reģistrācijai.Kurš var rīkoties ar domēna vārdu, ja iestājies maksātnespējas process?

Juridiskai personai tiklīdz tiek uzsākts maksātnespējas process, kā arī visa maksātnespējas procesa laikā vienīgā paraksttiesīgā persona ir maksātnespējas administrators.

Līdz ar to, lai veiktu jebkādas izmaiņas (gan tehniskas, gan administratīvas), tai skaitā domēna vārda lietotāja maiņu, attiecīgais izmaiņu pieprasījuma iesniegums ir jāparaksta maksātnespējas procesā ieceltajam maksātnespējas administratoram.

Fiziskas personas maksātnespējas procesa gadījumā, fiziskās personas sūtītiem iesniegumiem papildus nepieciešama arī maksātnespējas administratora rakstiska piekrišana.

Maksātnespējas administratoru informācijas pieprasījumi

Ik dienu NIC saņem pieprasījumus no maksātnespējas procesa administratoriem ar lūgumu sniegt informāciju, vai personai, kurai noteikta maksātnespējīgā statuss, ir vai kādreiz ir bijuši reģistrēti .LV domēna vārdi. NIC apkopotā pieprasījumu statistika par 2020.gada pirmo ceturksni liecina, ka no visiem saņemtajiem pieprasījumiem vien 30% ir vai kādreiz ir bijis .LV domēna vārds. Pārējiem 70% .LV domēna vārds nav un nekad nav bijis reģistrēts. Būtiski atcerēties, ka pasaulē šobrīd ir 1513 dažādi augstākā līmeņa domēni un .LV domēna vārds ir tikai viens no tiem, kurā personas reģistrē domēna vārdus. Tāpēc nav iespējams viennozīmīgi apgalvot, ka, ja personai .LV augstākā līmeņa domēnā nav reģistrēts domēna vārds, ka tāds nav reģistrēts kādā citā augstākā līmeņa domēnā. Tomēr jāatgādina arī to, ka personai, kas nonākusi maksātnespējas situācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir jāsadarbojas ar maksātnespējas procesu administratoru un būtu jāsniedz arī informācija par reģistrētajiem domēna vārdiem ne tikai augstākā līmeņa domēnā .LV, bet arī citviet.