Kādas ir pušu tiesības un pienākumi strīda gadījumā?

Drukāt

Kādas ir pušu tiesības un pienākumi strīda gadījumā?

Domēna vārda lietotājam ir pienākums ievērot domēna vārda reģistrācijas noteikumus, kas ir domēna vārda lietošanas līguma sastāvdaļa. Piesakot domēna vārda reģistrāciju, jāpārliecinās, ka ar domēna vārda reģistrāciju netiek pārkāptas vai aizskartas trešās puses tiesības, piemēram, preču zīmes īpašnieka tiesības reģistrēt atbilstoša nosaukuma domēna vārdu.

Ja uzskatāt, ka kāda domēna vārda lietošana ir aizskārusi jūsu intereses, jums ir jāizvērtē, kā rīkoties savu interešu aizstāvībai. Jāpārliecinās, ka esošajam domēna vārda lietotājam patiešām nav leģitīmu tiesību vai interešu lietot domēna vārdu un domēna vārds ir reģistrēts un tiek lietots ļaunā ticībā.

Domēna vārda lietošanas tiesības apstrīdošai pusei ir pienākums sniegt pierādījumus tam, ka esošais domēna vārda lietotājs ir pārkāpis apstrīdošās puses tiesības.