Kā var mainīt domēna vārda lietotāju?

Drukāt

Kā var mainīt domēna vārda lietotāju?

Lai nomainītu domēna vārda lietotāju, ir nepieciešams rakstveida apstiprinājums. Tas nepieciešams, lai aizsargātu domēna vārdu lietotājus.

NIC tiešie klienti Klientu tiešsaistes sistēmā var sagatavot un izdrukāt iesniegumu lietotāja maiņai. Šādu iesniegumu iespējams sagatavot arī ārpus Klientu tiešsaistes sistēmas, norādot precīzus tās personas datus, kurai domēna vārds tiek nodots. Sagatavotais iesniegums jānosūta NIC:

  1. ar drošu elektronisko parakstu parakstītu sūta uz e-pastu dns@nic.lv
  2. ja nav pieejams drošs elektroniskais paraksts, tad varat izmantot savu e-adresi portālā latvija.lv, laukā KAM norādot: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, reģ.nr. 90002111761
  3. Pašrocīgi parakstītu iesniegumu papīra formātā, sūta ieskenētu uz e-pastu dns@nic.lv, bet oriģinālu noteikti atsūta pa pastu uz Raiņa bulv. 29, Rīga, LV-1459.

Reģistratūru klientiem iesniegumi lietotāju maiņai jāsūta attiecīgajai reģistratūrai.

Vēršam uzmanību, ka juridiskām personām, pieprasot datu maiņu, iesniegums jāparaksta paraksttiesīgajām personām. Iesniegumam jābūt rakstītam uz personas veidlapas un jānoformē saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām.

Pēc domēna vārda lietotāja maiņas iepriekšējais domēna vārda lietotājs zaudē domēna vārda lietošanas tiesības, un tam vairs nav tiesību veikt ar domēna vārdu saistītas darbības tā lietotāja statusā. Domēna vārda lietotāja maiņas gadījumā netiek piemērots pārejas periods, kurā iepriekšējam lietotājam vēl ir tiesības atjaunot domēna vārda lietošanu.

Domēna vārdu sistēma nepieļauj iespēju, ka vienam domēna vārdam var būt piesaistītas vairākas personas ar domēna vārda lietošanas tiesībām. Ja domēna vārdu nepieciešams izmantot vairākām personām vai citai personai, kura nav domēna vārda lietotājs, tad attiecības un saistības starp domēna vārda lietotāju un domēna vārda izmantotājiem regulē šo pušu savstarpēji noslēgtais līgums.